بر روي خستگي بيماران مبتلا به سرطان SP تأثير طب فشاري بر روي نقطه 6 خون بستري در بيمارستان امام خميني (ره) اروميه: يک کارآزمايي باليني يکسو کور

ناص ر پريزاد, ناصر and حسنپور, اميره and نوزاد, آيسان and خلخالي, حميدرضا (2023) بر روي خستگي بيماران مبتلا به سرطان SP تأثير طب فشاري بر روي نقطه 6 خون بستري در بيمارستان امام خميني (ره) اروميه: يک کارآزمايي باليني يکسو کور. مجله پرستاري و مامايي, 20 (11).

Full text not available from this repository.

Abstract

بسياري از بيماران مبتلا به سرطان از خستگي رنج ميبرند که اين خستگي ممکن است در ارتباط با بيماري يا فرايند درمان باشد. خستگي باعث تشديد وضعيت بيماري و افزايش بار بيماري ميشود. طب فشاري ميتواند بهعنوان يک روش طب مکمل بر روي خستگي بيماران مؤثر باشد. بنابراين مطالعهاي باهدف تعيين تأثير طب فشاري بر روي خستگي بيماران مبتلا به سرطان خون بستريشده در بخشهاي ويژه بيمارستان امام خميني اروميه در سال ۱۴۰۱ انجام گرديد. مواد و روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي ۶۸ بيمار مبتلا سرطان خون بستري در بيمارستان امام خميني اروميه انجام شد. نمونهها به روش در تقسيم شدند. ابتدا پيشآزموني با استفاده از پرسشنامه ((n= و گروه کنترل ( 34 (n= دسترس انتخاب با تخصيص تصادفي به دو گروه مداخله (طب فشاري ( 34 و طب فشاري در مدت چهار هفته و هر روز ( ۵ SP دموگرافيک و مقياس خستگي بيماران به عمل آمد. در گروه طب فشاري، براي هر نمونه با استفاده از نقطه 6 دقيقه) بهموازات مراقبتهاي روتين انجام شد. در گروه کنترل هيچ مداخلهاي صورت نگرفت و بيماران فقط مراقبت روتين بخش را دريافت کردند. بعد از مداخله، پسآزموني با ابزارهاي فوق در هردو گروه به عمل آمد. جهت ارزيابي دادههاي بهدستآمده، از واحدهاي پژوهش کدگذاري شده استفاده شد و نتايج توسط نرمافزار نسخه ٢٥ و توسط تستهاي آماري کاي اسکوئر، فيشر، تي تست و تي زوجي مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. SPSS آماري مستقل t بااينحال، آزمون .(P< ٠/ يافتهها: نتايج نشان داد که اجراي طب فشاري در گروه مداخله مؤثر بوده است و باعث کاهش خستگي بيماران گرديد ( ٠٠١ .(P>۰/ تفاوت معنيداري بين دو گروه در نمره کلي خستگي و ابعاد آن قبل از مداخله نشان نداد ( ۰۵ بحث و نتيجهگيري: استفاده از روشهاي طب فشاري بهعنوان يک روش طب مکمل ارزانقيمت، سهل الجرا و بدون عوارض براي مديريت خستگي بيماران مبتلا به سرطان خون پيشنهاد ميگردد. اين روش باعث کاهش خستگي بيماران ميشود که درنهايت ميتواند منجر به افزايش آرامش و ارتقاء کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: طب فشاري، کارآزمايي باليني، خستگي، لوسمي، بيماران
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 10:24
Last Modified: 14 May 2023 10:24
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7046

Actions (login required)

View Item View Item