بررسي ادراک پرستاران از جوسازماني بيمارستانهاي ۱۴۰۱- آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال ۱۴۰

لامعی, راحله and مرادي, یاسر and جعفريزاده, حسین and علینژاد, وحید (2023) بررسي ادراک پرستاران از جوسازماني بيمارستانهاي ۱۴۰۱- آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال ۱۴۰. مجله پرستاري و مامايي, 20 (11).

[img] Text
2 Lameei A-10-3900-1.pdf

Download (554kB)

Abstract

در محیط حساس بیمارستان، جوسازمانی بر بسیاري از رفتارهاي کارکنان در جهت نائل شدن به اهداف سازمانی تأثیر دارد. پرستاران بزرگترین گروه ارائهدهنده خدمت در سیستم بهداشتی هستند و کیفیت خدمات پرستاري مستقیماً روي بازده سیستم سلامت مؤثر است. توسعه خدمات پرستاري مستلزم وجود پرستارانی با انگیزه در یک محیط کاري مناسب است. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین ادراك پرستاران از جوسازمانی بیمارستانهاي آموزشی 1400 انجام شد. - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1401 مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 200 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه به روش نمونهگیري سهمیهاي انتخابشده و به تکمیل پرسشنامه پرداختند. از پرسشنامه جوسازمانی هالپین و کرافت براي جمعآوري دادهها استفاده شد. این پژوهش در یک بازه زمانی 6 ماهه انجام گرفت نسخه 22 و با استفاده از آمار توصیفی و نیز آزمونهاي آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تی تست SPSS و کلیه دادهها با استفاده از نرمافزار مستقل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. 101 است که جوسازمانی بیمارستانهاي آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه /72 ±14/ يافتهها: نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نمره جوسازمانی 91 11 کمترین میانگین را در میان ابعاد جوسازمانی / 14 بیشترین میانگین و بعد مزاحمت با نمره 13 / در سطح متوسط ارزیابی میشود. بعد روحیه گروهی با نمره 85 این یافتهها نشان میدهد که نمره جوسازمانی در .( P=0/ داشتند. نمره جوسازمانی فقط در بیمارستان امام خمینی و سیدالشهدا اختلاف معناداري داشتند ( 025 بیمارستان امام خمینی کمتر از بقیه بیمارستانها و در بیمارستان سیدالشهدا بیشتر از همه بوده است. بحث و نتيجهگيري: بر اساس یافتههاي این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که جوسازمانی بیمارستانهاي آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه متوسط است. لذا پیشنهاد میشود براي دستیابی به بالاترین سطح از عملکرد پرستاران، مدیران بیمارستانها جوسازمانی مطلوب و سازنده ایجاد کنند

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: جو، پرستار، سازمان، ادراك
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 10:26
Last Modified: 14 May 2023 10:26
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7047

Actions (login required)

View Item View Item