تعيين مجموعه حداقل دادههاي سيستم اطلاعاتي ترخيص بيماران در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

نعمتی, زهره and ابراهیمی, کمال and مهدوي, عبدالله and لطفنژاد افشار, هادي (2023) تعيين مجموعه حداقل دادههاي سيستم اطلاعاتي ترخيص بيماران در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. مجله پرستاري و مامايي, 20 (11).

Full text not available from this repository.

Abstract

تعیین مجموعه حداقل دادهها براي افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی ضروري، و اولین گام مهم در توسعه سیستم اطلاعات بیمارستانی است. سیستم اطلاعاتی ترخیص، یکی از زیر ساختارهاي مهم بیمارستانی به شمار میآید که عملکرد آن در بحث هزینهها و کسورات بیمارستانی، بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، تعیین مجموعه حداقل دادههاي ضروري براي سیستم اطلاعاتی ترخیص بوده است. مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی -کاربردي است. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه حداقل عناصر دادههاي سیستم اطلاعاتی ترخیص بود. مجموعه حداقل دادههاي سیستم اطلاعاتی ترخیص در هریک از موارد تعیینشده در مقیاس امتیازدهی پنجگانه لیکرت توسط کاربران و با استفاده از نظرات 11 نفر از استفاده شد. Atlas TI نسخه 21 و SPSS خبرگان در دو مرحله فن دلفی تعیین گردید. جهت تحلیل دادهها از نرمافزارهاي يافتهها: مجموعه حداقل عناصر دادهاي این سیستم 128 عنصر اطلاعاتی، در هفت دسته اصلی شامل اطلاعات شناسایی و فردي بیمار، سطوح دسترسی کاربران بالینی، اداري- مالی و هویتی، اطلاعات بیمهاي بیمار، ارائهدهندگان خدمات سلامت، دادههاي مالی، صورتحساب بیمار، دادههاي ترخیص بیمار، صدور قبض و خروج بیمار از مرکز تعیین و مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. بحث و نتيجهگيري: بهرهمندي از یک سیستم اطلاعاتی ترخیص با حداقل دادههاي استاندارد در سطح ملی میتواند نقش مهمی در کاهش هزینهها، ارزیابی درمانها و بهبود کیفیت داشته باشد و بهعنوان استانداردي براي جمعآوري و ثبت دادههاي اطلاعات بیمارستانی در نظر گرفته شود

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سیستم اطلاعات بیمارستانی، مجموعه حداقل دادهها، ترخیص بیماران، بیمارستانهاي آموزشی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 05:48
Last Modified: 15 May 2023 05:48
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7048

Actions (login required)

View Item View Item