آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران مراقبتکننده از بيماران کوويد- ۱۹ نسبت به مصرف خودسرانه داروهاي ضد اضطراب

حبيبزاده, حسين and کريمي, ليلا and رادفر, مولود and خلخالي, حميدرضا (2023) آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران مراقبتکننده از بيماران کوويد- ۱۹ نسبت به مصرف خودسرانه داروهاي ضد اضطراب. مجله پرستاري و مامايي, 20 (11).

[img] Text
4 Habibzadeh A-10-3693-1.pdf

Download (527kB)

Abstract

هدف: پرستاران در خط مقدم مراقبت از بيماران کرونايي قرار دارند. مراقبت مداوم و تماس مستقيم با بيماران مبتلا به کوويد ۱۹ ، ترس از ابتلا به کرونا، مرگ و آينده نامشخص، پرستاران را دچار استرس و اضطراب ميکند. از طرفي ديگر پرستاران به دليل آشنايي با داروهاي اعصاب و روان، گاهي اوقات براي فرار از اضطراب خوددرماني ميکنند. اين مطالعه باهدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران مراقبتکننده از بيماران کوويد- ۱۹ نسبت به مصرف خودسرانه داروهاي ضد اضطراب انجام شد. مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي از نوع مقطعي و همبستگي بوده که در آن ۳۰۰ نفر از پرستاران شاغل در بخشهاي ايزولهي کرونا در بيمارستانهاي آموزشي اروميه که با روش نمونهگيري سهميهاي انتخاب شده و مطالعه بر روي آنها انجام گرفت. براي گردآوري دادهها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه ارزيابي دانش، نگرش و عملکرد پرستاران درزمينهي مصرف خودسرانه داروهاي ضد اضطراب استفاده شد. دادهها با روشهاي آماري توصيفي و استنباطي ٠ در نظر گرفته شد. / تجزيهوتحليل شدند. براي کليه آناليزهاي آماري سطح معنيداري کمتر از ٠٥ ۱۸ (از دامنهي قابل کسب /۹۳ ± ۷/ يافتهها: در اين مطالعه ميانگين نمره نگرش، عملکرد و آگاهي پرستاران مشارکتکننده در اين مطالعه به ترتيب برابر ۲۷ ۱۰ ) بود. همچنين نتايج آزمون همبستگي نشان داد که - ۳۴ (از دامنهي قابل کسب ۵۰ /۰۶ ± ۵/ ۱۰ ) و ۵۸ - ۲۰ (از دامنهي قابل کسب ۵۰ /۵۴ ± ۵/۴۷ ،(۵۵-۱۱ همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد. علاوه به راين رگرسيون (p<۰/۰۰۱ ،r=۰/ و نيز بين آگاهي و عملکرد ( ۱۹۱ (p<۰/۰۰۱ ،r=۰/ بين نگرش و عملکرد ( ۶۱۲ ۵۱ درصد عملکرد را پيشبيني کنند. / ۴۷ درصد و ۷ / چندگانه خطي نشان داد که دو متغير نگرش و آگاهي ميتوانند به ترتيب ۸ بحث و نتيجهگيري: يافتههاي اين پژوهش حاکي از آگاهي بالا، نگرش منفي و عملکرد نسبتاً ضعيف پرستاران شاغل در بخشهاي ايزوله کرونا در زمينه مصرف خودسرانه داروهاي ضداضطراب بود. علاوهبر اين نتايج اين پژوهش نشان داد که آگاهي و نگرش با عملکرد پرستاران درزمينهي خوددرماني در ارتباط بوده و قادر به پيشگوئي آن هستند. بنابراين پيشنهاد ميشود که از رويکرد ارتقاء آگاهي و بهبود نگرش پرستاران نسبت به خوددرماني براي به حداقل رساندن مصرف خودسرانه دارو استفاده کردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اضطراب، پرستاران، کوويد- ۱۹ ، خوددرماني، آگاهي، عملکرد حرفهاي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 05:51
Last Modified: 15 May 2023 05:51
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7049

Actions (login required)

View Item View Item