ارتباط شاخص توده بدني مادر با بروز زايمان زودرس در زنان باردار ايراني: يک مطالعه مروري نظاممند

ذکريايي, سيده سوما and صلواتي قاسمي, شهناز and شيخ ذکريايي, ندا (2023) ارتباط شاخص توده بدني مادر با بروز زايمان زودرس در زنان باردار ايراني: يک مطالعه مروري نظاممند. مجله پرستاري و مامايي, 20 (11).

Full text not available from this repository.

Abstract

شاخص توده بدني مادر ميتواند ميزان بروز زايمان زودرس را تغيير داده و اگرچه مطالعات زيادي در مورد ارتباط بين شاخص توده بدني و زايمان زودرس وجود دارد، ولي هيچ مطالعهاي بهمرور اين نتايج در مطالعات ايراني نپرداخته است، لذا مطالعه مروري حاضر با هدف بررسي ارتباط شاخص توده بدني مادر با بروز زايمان زودرس در زنان باردار ايراني انجام شد. ،Medlib ،Irandoc ،Iranmedex ،Magiran ،SID ،Science direct ،Scopus ،PubMed مواد و روش کار: در اين مطالعه مروري، پايگاههاي اطلاعاتي براي يافتن مقالات انتشاريافته از بازه زماني ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۴۰۱ با استفاده از کلمات کليدي مرتبط جستجو شدند. کيفيت مقالات توسط Google scholar ۱۵ گرفتند وارد مطالعه شدند. متن / چکليست استروب بررسي شد و از حدود ۳۸۳ مقالهاي که از موتورهاي جستجو به دست آمد، ۲۱ مقاله که نمره بيشتر از ۵ کامل مقالات انتخاب شده توسط دو مرورگر بررسي شد. ۳۳ درصد از مطالعات نشان داد که شاخص / يافتهها: نتايج مطالعات در اين مورد متناقض است. از ۲۱ مطالعه موردبررسي با حجم نمونه ۳۳۵۲۷ نفر، نتايج ۳۳ ۳۳ درصد ديگر از مطالعات در افراد با شاخص توده بدني / توده بدني بالا ميتواند بهعنوان يکي از متغيرهاي اصلي در بروز زايمان زودرس باشد درحاليکه ۳۳ مادر باردار با بروز زايمان زودرس مشاهده BMI کمتر، ميزان زايمان زودرس بيشتري را گزارش داده بودند. در يکسوم ديگر مطالعات، بهطورکلي ارتباطي ميان نکردند. بحث و نتيجهگيري: با توجه به نتايج حاضر از اين مطالعه، شاخص توده بدني با ميزان بروز زايمان زودرس مرتبط بوده و در افراد با شاخص توده بدني پائين و مادران، بهعنوان يک ريسک فاکتور مهم در بروز پيامدهاي بارداري، توجه BMI بالا ميزان بروز زايمان زودرس بيشتر هست لذا در مشاوره قبل از بارداري بايد به ويژهاي شود .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شاخص توده بدني، باردار، زايمان زودرس
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 05:55
Last Modified: 15 May 2023 05:55
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7050

Actions (login required)

View Item View Item