تأثير استفاده از پانسمان آغشته به کلرهگزيدين الکلي در مقايسه با پانسمانهاي معمول بر ميزان کلونيزاسيون باکتريال کاتترهاي موقت همودياليز در بيماران همودياليزي

پورمهر, اميد and اسماعيلي ذبيحي, رقيه and جاسمي, مدينه and مخدومي, خديجه (2023) تأثير استفاده از پانسمان آغشته به کلرهگزيدين الکلي در مقايسه با پانسمانهاي معمول بر ميزان کلونيزاسيون باکتريال کاتترهاي موقت همودياليز در بيماران همودياليزي. مجله پرستاري و مامايي, 20 (11).

[img] Text
7 Pourmehr A-10-3673-1.pdf

Download (680kB)

Abstract

در بيماران تحت درمان با همودياليز، بروز عفونت از شايعترين عوارضي است كه ممكن است به دنبال تعبيه كاتتر وريد مركزي ايجاد شود و در صورت بروز، ممكن است منجر به مرگومير و ناتواني، افزايش مدت اقامت بيمار در بيمارستان و افزايش هزينههاي بيمارستاني شود. لذا مطالعه حاضر باهدف مقايسه تأثير استفاده از پانسمانهاي آغشته به کلرهگزيدين الکلي و پانسمان معمول بر ميزان کلونيزاسيون باکتريال کاتترهاي موقت در بيماران همودياليزي انجام شد. مواد و روش کار: در كارآزمايي باليني حاضر، ٨٠ بيمار پذيرششده در بيمارستانهاي طالقاني، امام خميني، آذربايجان و مرکز دياليز اميد آذربايجان در شهرستان اروميه با تخصيص تصادفي انتخاب و در يکي از دو گروه پانسمان آغشته به کلرهگزيدين الکلي (گروه مداخله) پانسمان بتادين (گروه کنترل) قرار گرفتند؛ سپس و آزمونهاي آماري SPSS ازنظر کلونيزاسيون باکتريال، دو گروه با کشت پوستي مورد مقايسه قرار گرفتند. دادههاي گردآوريشده با استفاده از نسخه ٢٤ نرمافزار دقيق فيشر، کاي اسکوئر و تي مستقل تحليل گرديد. يافتهها: كلونيزاسيون باكتريال در گروه کلرهگزيدين الکلي ٥ درصد و در گروه بتادين ١٥ درصد بود. آزمون فيشر نشاندهنده اختلاف معنيدار ميان دو گروه .(p=٠/ ازنظر كلونيزاسيون باكتريال بوده است ( ٠٠۳ بحث و نتيجهگيري: کلرهگزيدين الکلي نسبت به بتادين در کاهش کلونيزاسيون باکتريال محل ورود کاتتر موقت در بيماران همودياليزي مؤثرتر است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پانسمان آغشته به کلرهگزيدين الکلي، کلونيزاسيون باکتريال، کاتتر، همودياليز، عفونت، بتادين
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 05:59
Last Modified: 15 May 2023 05:59
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7052

Actions (login required)

View Item View Item