پيشبيني فرسودگي شغلي بر اساس رضايت شغلي، تعهد سازماني، هوش هيجاني و صفات پنجگانه شخصيت در پرستاران شهر کرمانشاه

خانقايي, کوثر and عباسي, پروين and ويسي رايگاني, علي اکبر and عبدي, عليرضا and سالاري, نادر and محمدي, محمدمهدي (2023) پيشبيني فرسودگي شغلي بر اساس رضايت شغلي، تعهد سازماني، هوش هيجاني و صفات پنجگانه شخصيت در پرستاران شهر کرمانشاه. مجله پرستاري و مامايي, 20 (11).

[img] Text
8 Khaneghai A-10-3890-1.pdf

Download (674kB)

Abstract

فرسودگي شغلي نوعي واکنش تأخيري به عوامل مزمن تنشزاي محل کار است که اثرات سوء متعددي بر پرستار و سازماني که وي در آن مشغول به کار است، دارد. هدف از انجام اين مطالعه پيشبيني فرسودگي شغلي بر اساس رضايت شغلي، تعهد سازماني، هوش هيجاني و نوع شخصيت در پرستاران است. مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع تحليلي مقطعي بود که به روش نمونهگيري سهميهاي بر روي ٢٥٠ پرستار شاغل در بيمارستانهاي آموزشي شهر کرمانشاه انجام شد. در اين راستا، ابتدا پرسشنامه فرسودگي شغلي مازلاک توسط تمام افراد موردمطالعه پژوهش تکميل گرديد و سپس افرادي که داراي فرسودگي شغلي بالا بودند، وارد مرحله دوم پژوهش شدند. در اين مرحله، پرسشنامههاي رضايت شغلي بري فيلد، صفات پنجگانه شخصيت نئو، هوش هيجاني شرينگ و تعهد نسخه ۲۳ شد و مورد تجزيهوتحليل آماري قرار گرفت. SPSS شغلي بلاو توسط آنان تکميل گرديد. درنهايت، اطلاعات تکميلشده وارد نرمافزار يافتهها: يافتهها نشان دادند که ٨٤ درصد از پرستاران دچار فرسودگي شغلي بودند و ميزان رضايت شغلي، هوش هيجاني، تعهد سازماني و نمرات صفات پنجگانه شخصيتي در پرستاران موردمطالعه بالاتر از حد متوسط بود. هيچيک از متغيرهاي رضايت شغلي، تعهد سازماني، هوش هيجاني و نوع شخصيت قادر به پيشبيني فرسودگي شغلي نبودند و فرسودگي شغلي در پرستاران با سابقه کمتر از ٥ سال بيشتر از ساير گروهها بود. همچنين، تعهد شغلي با سن و سابقه کاري ارتباط معناداري داشت. ازنظر صفات پنجگانه شخصيت و در هر ٥ مقوله، بيشتر افراد در گروه افراد ميانه بودند. بيشترين فرسودگي شغلي در افراد مؤنث و متأهل و در پرستاران با درآمد پايين بود بحث و نتيجهگيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که هيچيک از متغيرهاي رضايت شغلي، تعهد سازماني، هوش هيجاني و نوع شخصيت قادر به پيشبيني فرسودگي شغلي نبودند و ارتباط معنيداري بين اين متغيرها و فرسودگي شغلي کشف نشد. نتايج اين مطالعه، مديران و مسئولين نظام پرستاري را ياري ميکند تا در برنامهريزيهاي مديريتي سازمان بهداشتي، در راستاي کاهش فرسودگي شغلي، عدم ارتباط يافت شده در اين مطالعه را مدنظر قرار داده و بدين ترتيب از اتلاف منابع مالي و زماني موجود در راستاي کاهش فرسودگي شغلي در مسيري غلط پيشگيري شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرسودگي شغلي، هوش هيجاني، رضايت شغلي، پرستاران، شخصيت، حرفهاي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 06:05
Last Modified: 15 May 2023 06:05
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7053

Actions (login required)

View Item View Item