تأثير ارائه مراقبت معنوي مبتني بر مدل "قلب سليم" به مادران بر برخي متغيرهاي فيزيولوژيک نوزادان نارس بستري در بخشهاي مراقبت ويژه نوزادان

هاديان شيرازي, زهرا هاديان and نوعيزاد, زينب and پوراحمد, سعيده and بهرامي, رضا and ادراکي, ميترا (2023) تأثير ارائه مراقبت معنوي مبتني بر مدل "قلب سليم" به مادران بر برخي متغيرهاي فيزيولوژيک نوزادان نارس بستري در بخشهاي مراقبت ويژه نوزادان. مجله پرستاري و مامايي, 20 (12).

[img] Text
1 Hadian Shirazi A-10-3919-1.pdf

Download (491kB)

Abstract

مادران داراي نوزاد بستري، نيازمند مراقبت جامع بهويژه مراقبت معنوي هستند. هدف اين مطالعه تعيين تأثير ارائه مراقبت معنوي مبتني بر مدل "قلب سليم" به مادر بر برخي متغيرهاي فيزيولوژيک نوزاد نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان بود. مواد و روشها: ۵۰ مادر داراي نوزاد نارس در دو بيمارستان بهشيوه دردسترس، انتخاب شدند. در نوبت اول، بهطور تصادفي يک بيمارستان، گروه کنترل و بيمارستان ديگر، گروه مداخله تعيين شد. گروه مداخله، مراقبت معنوي مبتني بر مدل "قلب سليم" را در ۴ جلسه دريافت کرد. پس از هر جلسه، نوزاد تحت مراقبت کانگورويي قرار گرفت. تعداد تنفس، ضربان قلب و اشباع اکسيژن خون نوزاد، ۱۰ دقيقه قبل، حين و ۱۰ دقيقه بعد از مراقبت کانگورويي اندازهگيري شد. در گروه کنترل، مادران تنها مراقبت کانگورويي انجام دادند و دادهها از هر دو گروه بعد از مداخله جمعآوري شد. در نوبت دوم بيمارستان گروه کنترل به مداخله و بيمارستان گروه مداخله به کنترل تبديل شد. آزمونهاي آماري منويتني، کاي اسکوئرو آناليز واريانس اندازههاي تکراري استفاده شد. يافتهها: ازنظر تنفس و ضربان قلب، الگوي تغييرات زماني در هر جلسه و الگوي تغييرات بين جلسات اختلاف آماري معنيداري بين دو گروه مشاهده نشد .(P<۰/ اما در اشباع اکسيژن خون، اختلاف آماري معنيدار مشاهده شد ( ۰۵ .(P>۰/۰۵) بحث و نتيجهگيري: ارائه مراقبت معنوي مبتني بر مدل "قلب سليم" به مادران، در بهبود اشباع اکسيژن خون نوزادان نارس بستري تأثيرگذار است. توصيه ميگردد با ارائه مراقبت معنوي به مادران داراي نوزاد نارس، از فوايد آن بر سلامت جسمي نوزاد سود ببريم

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مادر، بخش مراقبت ويژه نوزادان، نوزاد نارس، مراقبت معنوي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 06:11
Last Modified: 15 May 2023 06:11
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7054

Actions (login required)

View Item View Item