بررسي شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني و برخي عوامل مرتبط با آن در بين جمعيت پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر اهواز

شيخ انصاري, مريم and بيژننژاد, داريوش and مولوينژاد, شهرام and فکور, محمد (2023) بررسي شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني و برخي عوامل مرتبط با آن در بين جمعيت پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر اهواز. مجله پرستاري و مامايي, 20 (12).

[img] Text
2 Sheikh Ansari A-10-2647-2.pdf

Download (467kB)

Abstract

هدف: حرکات بدني يا وضعيتهاي طولاني نامناسب سبب اختلال در سيستمهاي بدن ازجمله سيستم اسکلتي شده و عوارضي چون درد، بدشکلي و اختلال عملکرد را به دنبال دارد. پرستاران به دليل ماهيت کار يکي از قشرهاي آسيبپذير در اين خصوص هستند. لذا مطالعه حاضر باهدف تعيين شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني و برخي عوامل مرتبط با آن در پرستاران اهواز انجام شد. مواد و روش كار: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ١٩٦ نفر از پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان اهواز به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. پس از ثبت اطلاعات فردي و شغلي، ستون فقرات با استفاده از خطکش انعطافپذير ازلحاظ ناهنجاري کيفوز و لوردوز بررسي شد. دادهها توسط نرمافزار تجزيهوتحليل شدند. SPSS ٢٩ درصد) کيفوز داشتند. شيوع / ١٢ درصد) لوردوز و ٥٨ نفر ( ٦ / يافتهها: بر اساس نتايج مطالعه حاضر، از پرستاران بيمارستانهاي آموزشي اهواز ٢٤ نفر ( ٢ تعداد فرزند، ساعت کار در هفته و بخش محل کار تفاوت معنيداري نداشت. شيوع کيفوز برحسب جنسيت و سن تفاوت ،BMI ، کيفوز و لوردوز برحسب وزن، قد و در زنان و سنين بالاتر بهطور معنيداري بيشتر بوده (p˂٠/ معنيداري نداشت، ولي شيوع لوردوز برحسب جنسيت و سن تفاوت معنيداري داشته است ( ٠٥ است. بحث و نتيجهگيري: لوردوز و کيفوز در پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهرستان اهواز شايع بوده (با شيوع بيشتر کيفوز نسبت به لوردوز) لذا نياز به حمايت بيشتر، فراهم کردن شرايط کاري بهتر و اتخاذ استراتژيهايي براي کاهش آسيبهاي شغلي وجود دارد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرستاران، اختلالات اسکلتي عضلاني، کيفوز، لوردوز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 06:12
Last Modified: 15 May 2023 06:12
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7055

Actions (login required)

View Item View Item