مدليابي علي رفتارهاي سلامت بارداري بر اساس سرمايه اجتماعي و سندرم شناختي- توجهي با ميانجيگري ادراک خستگي رواني در زنان باردار

ميکاييلي, نيلوفر and عبادي, متينه and عامري, حامد (2023) مدليابي علي رفتارهاي سلامت بارداري بر اساس سرمايه اجتماعي و سندرم شناختي- توجهي با ميانجيگري ادراک خستگي رواني در زنان باردار. مجله پرستاري و مامايي, 20 (12).

Full text not available from this repository.

Abstract

سلامت زنان باردار، اهميت ويژهاي در تأمين و استمرار سلامت خانواده دارد. لذا، پژوهش حاضر باهدف مدليابي علي رفتارهاي سلامت بارداري بر اساس سرمايه اجتماعي و سندرم شناختي- توجهي با ميانجيگري ادراک خستگي رواني در زنان باردار انجام شد. مواد و روش کار: روش پژوهش توصيفي و بر اساس معادلات ساختاري بود. جامعهي آماري پژوهش شامل کليهي زنان باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتي درماني شهر تهران در پاييز سال ١٤٠١ بود و ٢١٠ نفر به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. دادهها با استفاده از مقياس رفتارهاي سلامت بارداري لوبل و همکاران ( ۱۹۹۵ )، مقياس سندرم شناختي – توجهي ولز ( ٢٠٠٩ )، پرسشنامه سرمايه اجتماعي انيکس و بوللن ( ٢٠٠٠ ) و پرسشنامه ١٨ سال، داشتن تحصيلات سيکل - خستگي رواني اسمتس ( ١٩٩٦ ) جمعآوري شد. معيارهاي ورود به مطالعه شامل: تمايل به شرکت در مطالعه، دامنه سني ٤٥ به بالا، نداشتن هرگونه سابقه روانپزشکي قبلي بهويژه اختلالات خلقي، داشتن سابقه زايمان مشکلدار و سقطجنين، و معيارهاي خروج شامل مخدوش بودن نسخه ۱۸ تجزيهوتحليل شدند. تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از ضريب همبستگي Amos نسخه ٢٣ و SPSS پرسشنامهها بود. دادهها با استفاده از نرمافزارهاي پيرسون و مدليابي معادلات ساختاري انجام شد. يافتهها: نتايج نشان داد که مدل علي رابطه بين سرمايه اجتماعي، سندرم شناختي- توجهي، ادراک خستگي رواني و رفتارهاي سلامت بارداري بر اساس شاخصهاي مختلف برازش تأييد شد؛ علاوه بر اين سرمايه اجتماعي و سندرم شناختي- توجهي از طريق ادراک خستگي رواني بر رفتارهاي سلامت بارداري در زنان باردار تأثير غيرمستقيم دارد. بحث و نتيجهگيري: سرمايه اجتماعي و مشکلات شناختي نقش مهمي در مراقبتهاي سلامتي در زنان باردار دارند و هدف قرار دادن اين دو مؤلفه در درمانهاي روانشناختي، ميتواند در کاهش مشکلات سلامتي مؤثر باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رفتار سلامتي، شناخت، زنان باردار، سرمايه اجتماعي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 06:14
Last Modified: 15 May 2023 06:14
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7056

Actions (login required)

View Item View Item