مشکلات مستندسازي پروندههاي پزشکي در پيادهسازي سيستم يک تحقيق کيفي :(DRGs) پرداخت مبتني بر گروههاي تشخيصي مرتبط

جبرائيلي, محمد and خرمي, فريد and تورج, شيما (2023) مشکلات مستندسازي پروندههاي پزشکي در پيادهسازي سيستم يک تحقيق کيفي :(DRGs) پرداخت مبتني بر گروههاي تشخيصي مرتبط. مجله پرستاري و مامايي, 20 (12).

[img] Text
5 Khalaginia A-10-3891-1.pdf

Download (595kB)

Abstract

سيستم پرداخت مبتني بر گروههاي تشخيصي مرتبط مراقبتهاي بستري و بهبود شفافيت در فعاليتهاي بيمارستاني ايجاد گرديد. موفقيت اين سيستم بر مستندسازي کامل و دقيق پروندههاي پزشکي و کدگذاري صحيح تشخيصها و اقدامات وابسته است. هدف از انجام اين پژوهش، تعيين مشکلات مستندسازي پروندههاي پزشکي جهت پيادهسازي سيستم پرداخت مبتني بود. DRGs بر مواد و روش کار: اين پژوهش يک مطالعه کيفي بود که با استفاده از روش مصاحبه نيم ساختاريافته در سال ۱۴۰۱ انجام يافت. جامعه پژوهش شامل متخصصان مديريت اطلاعات سلامت و اقتصاد سلامت در دانشگاه علوم پزشکي اروميه بودند که بهطور هدفمند انتخاب شدند. تحليل دادهها نيز از طريق تحليل محتوا با انجام شد. ATLAS.ti استفاده از نرمافزار شامل عدم وجود ،DRGs يافتهها: از ديدگاه مصاحبهشوندگان مهمترين مشکلات مستندسازي پروندههاي پزشکي در پيادهسازي سيستمهاي پرداخت مبتني بر دستورالعملهاي مستندسازي باليني، عدم وجود عناصر اطلاعاتي ضروري، عدم ارزيابي دقيق کيفيت مستندسازي و کدگذاري، کمبود دورههاي آموزشي مداوم، ناقص بودن مستندسازي، و عدم تعامل کافي بين پزشکان و کدگذاران در بيمارستان بودند. در پروندههاي پزشکي و سيستم ، DRGs بحث و نتيجهگيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که برخي متغيرهاي ضروري براي پيادهسازي سيستم پرداخت مبتني بر اطلاعات بيمارستان بهصورت مجزا و شفاف تعريف نشده است و کيفيت مستندسازي پروندهها و کدگذاري نيز دقيق و کامل نيست. لذا ضروري به نظر ميرسد که در فرمهاي استاندارد پرونده پزشکي عناصر اطلاعاتي جداگانهاي براي تشخيص اصلي، اقدام اصلي و همچنين بيماري همراه و عوارض در نظر گرفته شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کدگذاري، گروههاي تشخيصي مرتبط، مستندسازي، سيستم بازپرداخت
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 06:16
Last Modified: 15 May 2023 06:16
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7057

Actions (login required)

View Item View Item