بررسي تأثير مداخله آموزشي تئوري محور براي مديريت وزن در دوره پيش از بارداري

رشيدي, ژيلا and بايرامي, رقيه and ديدارلو, عليرضا and خلخالي, حميدرضا (2023) بررسي تأثير مداخله آموزشي تئوري محور براي مديريت وزن در دوره پيش از بارداري. مجله پرستاري و مامايي, 20 (12).

[img] Text
6 Rashidi A-10-3698-1.pdf

Download (732kB)

Abstract

مشکلات مربوط به باروري و پيامدهاي نامطلوب بارداري در زنان چاق/اضافهوزن افزايش مييابد. ازآنجاکه کاهش وزن در بارداري امکانپذير نيست، دوره پيش از لقاح بهترين زمان مداخله جهت کاهش وزن است. لذا مطالعه حاضر باهدف تعيين تأثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در دوره پيش از بارداري جهت مديريت وزن زنان مراجعهکننده به مراکز جامع سلامت شهر بوکان انجام شد. مواد و روش کار: اين کارآزمايي باليني بر روي ٦٨ نفر از زنان، انجام گرفت. شرکتکنندگان به روش نمونهگيري چندمرحلهاي انتخاب و بهصورت تصادفي در دو گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند. پيشآزمون با استفاده از پرسشنامه براي هر دو گروه انجام شد. پس از اجراي چهار جلسه مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در گروه مداخله، يک ماه و سه ماه بعد، پرسشنامه پسآزمون در هر دو گروه تكميل گرديد. جهت تجزيهوتحليل دادهها از آمار توصيفي (ميانگين مستقل براي مقايسه ميانگين نمرات بين دو گروه، جهت مقايسه نسبتها از آزمون كاي دو و آناليز واريانس اندازهگيريهاي مكرر در t و انحراف معيار) و آزمون استفاده گرديد. p <۰/ نسخه ١٧ در سطح معنيداري ۰۵ spss نرمافزار يافتهها: دو گروه قبل از مداخله ازنظر مشخصات دموگرافيک و ميانگين سازههاي مدل تفاوت آماري معنيدار نداشتند. يک ماه بعد از مداخله، ميانگين نمرات سه ماه بعد از .(p<۰/ منافع درک شده، شدت درک شده، حساسيت درک شده راهنماي عمل و خودکارآمدي در دو گروه تفاوت آماري معنيدار داشتند ( ۰۵ اين در حالي است که در مورد ميانگين نمايه تودە .(p<۰/ مداخله، ميانگين نمرات تمام سازههاي مدل در دو گروه، تفاوت آماري معنيداري با يکديگر داشتند ( ۰۵ (P> ۰/ بدني زنان بعد از مداخله در دو گروه، تفاوت معنيداري مشاهده نشد ( ۰۵ بحث و نتيجهگيري مدل اعتقاد بهداشتي مدل مناسبي براي مداخله جهت تغيير رفتارهاي مرتبط با مديريت وزن زنان با اضافهوزن يا چاق در دوره پيش بارداري است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: چاقي، اضافهوزن، مدل اعتقاد بهداشتي، پيش از بارداري
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 06:18
Last Modified: 15 May 2023 06:18
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7058

Actions (login required)

View Item View Item