بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيتي کارکنان و راهبردهاي مقابله با استرس درک شده در طي مواجهه با پاندمي کوويد ۱

خلجي نيا, زهره and خرمايي, فرهاد and يدالهي, پروين (2023) بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيتي کارکنان و راهبردهاي مقابله با استرس درک شده در طي مواجهه با پاندمي کوويد ۱. مجله پرستاري و مامايي, 20 (12).

[img] Text
5 Khalaginia A-10-3891-1.pdf

Download (595kB)

Abstract

همهگيري بيماريهاي عفوني مانند کرونا ويروس ۲۰۱۹ روان افراد تأثير منفي بهجاي ميگذارد. عوامل زمينهاي و ويژگيهاي شخصيتي ميتوانند بر توانايي افراد در بهکارگيري استراتژيهاي مقابلهاي براي مقابله با تأثيرگذارند. مطالعه حاضر باهدف تعيين رابطه ويژگيهاي شخصيتي کارکنان و راهبردهاي مقابله با استرس Covid- استرس و حفظ سلامت در طول همهگيري 19 درک شده در بيماري همهگير کوويد ۱۹ انجام شد. مواد و روش کار:. اين مطالعه توصيفي از نوع مقطعي - همبستگي بود که در سال ۱۳۹۹ انجام شد. شرکتکنندگان ۲۹۷ نفر از کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکي قم بودند که بهصورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي اين مطالعه شامل پرسشنامه دموگرافيک، پرسشنامه پنج عامل بزرگ و پرسشنامه راهبردهاي نسخه ۲۲ با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون خطي چندگانه SPSS مقابله با استرس در همهگيري کوويد- ۱۹ بودند. دادهها در نرمافزار مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند. .(P< ۰/ يافتهها: ويژگيهاي شخصيتي برونگرايي، روان رنجور خويي و وظيفهشناسي پيشبينيکنندههاي معنادار راهبرد مقابلهاي متمرکز بر هيجان بودند ( ۰۵ همچنين ويژگيهاي شخصيتي برونگرايي و وظيفهشناسي پيشبينيکنندههاي معنادار راهبردهاي مقابلهاي مبتني بر مشکل و مشارکت اجتماعي منطقي بودند .(P < ۰/۰۵) بحث و نتيجهگيري: مديريت برخي از ويژگيهاي شخصيتي در کارکنان ميتواند باعث بهبود شرايط مقابله با استرس و سلامت رواني آنها شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استراتژيهاي سازگاري، کوويد ۱۹ ، کارکنان، ويژگيهاي شخصيت، استرس
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 06:21
Last Modified: 15 May 2023 06:21
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7059

Actions (login required)

View Item View Item