تأثير موسيقيدرماني غيرفعال بر کيفيت زندگي مراقبين خانوادهي بيماران مبتلا به سرطان در حال شيميدرماني، مراجعهکننده به بيمارستان آموزشي درماني امام خميني (ره) اروميه در سال ۱۴

اقتدار, سامره and رادفر, مولود and شفيعپور يوردشاهي, ياسين and علينژاد, وحيد (2023) تأثير موسيقيدرماني غيرفعال بر کيفيت زندگي مراقبين خانوادهي بيماران مبتلا به سرطان در حال شيميدرماني، مراجعهکننده به بيمارستان آموزشي درماني امام خميني (ره) اروميه در سال ۱۴. مجله پرستاري و مامايي, 20 (11).

[img] Text
7 Eghtedar A-10-3800-1.pdf

Download (573kB)

Abstract

سرطان بهعنوان دومين علت مرگومير در ايران، جان ۷۹ هزار نفر از مبتلايان را تنها در سال ۲۰۲۱ گرفته است. هرچند سرطان بيشتر زندگي شخص مبتلا را درگير ميکند، ولي مبارزه با سرطان يک امر خانوادگي است، زيرا اين بيماري با ماهيت چالشبرانگيز خود در طي دوره درمان، زندگي افرادي که بيشترين وظيفه مراقبت را بر عهده دارند نيز تحت تأثير قرار ميدهد. هدف از اين مطالعه تعيين تأثير موسيقيدرماني غيرفعال بر کيفيت زندگي مراقبين خانواده بيماران مبتلا به سرطان در حال شيميدرماني مراجعهکننده به بيمارستان آموزشي درماني امام خميني (ره) اروميه در سال ۱۴۰۱ است. مواد و روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي با طرح قبل و بعد بدون گروه کنترل و با نمونهگيري از افراد در دسترس انجام شد. تعداد ۳۰ مراقب خانوادگي وارد مطالعه شدند. مداخله شامل موسيقيدرماني غيرفعال با صداي طبيعت در کنار تصاوير متحرک از طبيعت بود که بر روي فرد مبتلا و مراقب خانوادگي او هر هفته دو روز و به مدت يک ماه اعمال شد. ابزار استفادهشده در اين مطالعه شامل پرسشنامه دموگرافيک و کيفيت زندگي مراقب خانوادگي بيمار سرطاني که قبل و بعد در P<۰/ نسخه ۱۶ انجام شد. سطح معنيداري ۰۵ SPSS از مداخله توسط افراد تحت مطالعه تکميل شدند. تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري نظر گرفته شد. ميباشد. در خرده مقياسهاي اين پرسشنامه (P=۰/ يافتهها: نتايج نشاندهنده اختلاف معنادار آماري در ميانگين کيفيت کلي زندگي مراقب خانوادگي ( ۰۰۰۱ معنادار شدند. (P=۰/ و نگراني اقتصادي ( ۰۰۰۱ (P=۰/ سازگاري مثبت ( ۰۰۰۱ ،(P=۰/ گسيختگي سبك زندگي ( ۰۰۲ ،(P=۰/ بار مراقبتي ( ۰۰۰۱ بحث و نتيجهگيري: نتايج نشان داد که موسيقيدرماني غيرفعال ميتواند جزء روشهاي کمهزينه، بيضرر و تأثيرگذار بر کيفيت زندگي مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به سرطان باشد. موسيقيدرماني غيرفعال ميتواند در کنار درمان اين بيماري صعبالعلاج باعث کاهش آسيب به روان و آرامش آنها شده و از بروز بيماريهاي زمينهاي پيشگيري کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان، شيميدرماني، طب مکمل، مراقبين خانوادگي، موسيقيدرماني، کيفيت زندگي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 May 2023 06:23
Last Modified: 15 May 2023 06:23
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7060

Actions (login required)

View Item View Item