اثر آبدرماني و تراباند بر نيروهاي عکس‌العمل زمين هنگام دويدن در افراد داراي پاي پرونيت

برغمدي, محسن and ترانه, حجت and ايماني بروج, سارا and شيخعلي‌زاده, حامد (2023) اثر آبدرماني و تراباند بر نيروهاي عکس‌العمل زمين هنگام دويدن در افراد داراي پاي پرونيت. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (12).

[img] Text
5 Barghamadi A-10-5349-1.pdf

Download (727kB)

Abstract

تمرينات با تراباند به منزله شيوه‌اي مؤثر مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوري که از آن براي افزايش قدرت و ثبات وضعيت بدني استفاده مي‌شود و نتايج موثري به دست آمده است. همچنين آبدرماني که در استخر کم عمق انجام مي‌شود مزاياي فيزيولوژيک و بيومکانيکي دارد. از رو هدف از اين پژوهش بررسي اثر آبدرماني و تراباند بر نيروهاي عکس‌العمل زمين و فعاليت الکتريکي هنگام دويدن در افراد داراي پاي پرونيت بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نيمه‌تجربي و آزمايشگاهي بود. نمونه شامل 45 دانشجوي پسر داراي پاي پرونيت با دامنه سني 25-18 بود که به‌صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند. آزمودني‌ها به‌صورت تصادفي در سه گروه تمرينات در آب، تمرين با تراباند و کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از تمرينات در آب و تمرين با تراباند، متغيرهاي نيروي عکس‌العمل زمين با استفاده از دستگاه صفحه نيرو اندازه‌گيري شد. آزمون آماري آناليز واريانس دوسويه و آزمون t درسطح معناداري 05/0 براي تجزيه و تحليل آماري داده‌ها استفاده شد. يافته‌ها: اثر عامل زمان در مؤلفه اوج نيروي قدامي-خلفي در هنگام جداشدن پاشنه پا از زمين (019/0=P؛ 124/0=d) و زمان رسيدن به اوج نيروي قدامي-خلفي در هنگام جدا شدن پاشنه پا از زمين (023/0=P؛ 116/0=d) قبل و بعد از تمرينات درآب و تمرين با تراباند ازنظر آماري داراي اختلاف معناداري بود. اثر عامل گروه در مؤلفه اوج نيروي قدامي-خلفي در هنگام تماس پاشنه پا با زمين (029/0=P؛ 159/0=d)، اوج نيروي عمودي در هنگام تماس پاشنه پا با زمين (037/0=P؛ 145/0=d)، قبل و بعد از تمرينات درآب و تمرين با تراباند داراي اختلاف معناداري بود. اثر تعاملي زمان*گروه در مؤلفه نيروي داخلي-خارجي در هنگام تماس پاشنه پا با زمين قبل و بعد از تمرينات درآب و تمرين با تراباند ازنظر آماري اختلاف معناداري را نشان داد (001/0=P؛ 268/0=d). همچنين اثر تعاملي زمان*گروه در مؤلفه زمان رسيدن به اوج نيروي قدامي-خلفي قبل و بعد از تمرينات درآب و تمرين با تراباند ازنظر آماري داراي اختلاف معناداري بود (008/0=P؛ 205/0=d).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نيروي عکس‌العمل زمين، آب درماني، پاي پرونيت، دويدن، تراباند
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 24 Jun 2023 08:37
Last Modified: 24 Jun 2023 08:37
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7081

Actions (login required)

View Item View Item