تأثير شش هفته تمرين استقامتي به همراه مصرف مکمل کوئرستين بر بيان ژن‌هاي PGC-1α و Atf2 ميتوکندريايي هيپوکامپ رت‌هاي نر ديابتي

محمدي, رها and بلبلي, لطفعلي and پوروقار, محمدجواد and افرونده, رقيه (2023) تأثير شش هفته تمرين استقامتي به همراه مصرف مکمل کوئرستين بر بيان ژن‌هاي PGC-1α و Atf2 ميتوکندريايي هيپوکامپ رت‌هاي نر ديابتي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (1).

Full text not available from this repository.

Abstract

هايپرگلايسمي ناشي از ديابت سبب اختلال در سيستم‌هاي قلبي - عروقي، کليه، شبکيه، عدسي چشم، پوست و سيستم عصبي مرکزي و محيطي مي‌شود. ازآنجايي‌که دو شاخص α1PGC- و Atf2 در بيوژنز ميتوکندريايي دخيل هستند، ازاين‌رو، مطالعه حاضر جهت بررسي تأثير شش هفته تمرين استقامتي به همراه مصرف مکمل کوئرستين بر بيان ژن‌هاي PGC-1α و Atf2 ميتوکندريايي هيپوکامپ رت‌هاي نر ديابتي طراحي و اجرا شد. مواد و روش کار: پژوهش حاضر از نوع تجربي با طرح پس‌آزمون به همراه گروه کنترل بوده که به روش آزمايشگاهي انجام شد. در پژوهش حاضر، تعداد 35 رت نژاد ويستار به 5 گروه (7 رت در هر گروه) شامل: سالم کنترل، ديابت کنترل، ديابت مکمل کوئرستين، ديابت تمرين و ديابت تمرين مکمل کوئرستين تقسيم شدند. به دو گروه آزمون (ديابتي تمرين مکمل و مکمل)، 15 ميلي‌گرم کوئرستين به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن، هر روز بعد از القاي ديابت، تزريق شد. پروتکل مورد استفاده در پژوهش حاضر، 6 هفته تمرين استقامتي با شدت متوسط (55-50 درصد حداکثر اکسيژن مصرفي) بود. 24 ساعت پس از آخرين جلسه تمرين، بافت هيپوکامپ براي بررسي بيان ژن‌هاي PGC-1α و Atf2 جدا شد. از آزمون تحليل واريانس يک‌طرفه با آزمون تعقيبي توکي (با سطح معناداري 05/0 >P) براي بررسي داده‌ها استفاده شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد که پس از 6 هفته مداخله، ميزان بيان ژن PGC-1α و Atf2 در گروه ديابت تمرين مکمل نسبت به گروه‌هاي کنترل ديابت، ديابت تمرين و مکمل کوئرستين افزايش معنادار داشته (05/0 >P). گروه ديابت تمرين نيز نسبت به گروه ديابتي کنترل افزايش معناداري براي هر دو ژن مذکور داشت (05/0>P). بحث و نتيجه‌گيري: اين‌گونه به نظر مي‌رسد که 6 هفته تمرين استقامتي به‌تنهايي و همراه با مصرف مکمل کوئرستين مي‌تواند بر بيان ژن PGC-1α و Atf2 ميتوکندري تأثير مثبتي داشته و باعث افزايش بيان آن‌ها در شرايط بيماري ديابت شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Atf2، تمرين استقامتي، کوئرستين، ميتوکندري، PGC-1α
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 24 Jun 2023 08:45
Last Modified: 24 Jun 2023 08:45
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7083

Actions (login required)

View Item View Item