اثر کروسين بر اختلال عملکردي کبد القاشده با ليپوپلي ساکاريد/دي گالاکتوزآمين در موش کوچک آزمايشگاهي نر

ناصري, اميررضا and خليلي, محسن and حدادزاده نيري, نرگس and روغني, مهرداد (2023) اثر کروسين بر اختلال عملکردي کبد القاشده با ليپوپلي ساکاريد/دي گالاکتوزآمين در موش کوچک آزمايشگاهي نر. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (1).

[img] Text
4 Naseri A-10-975-4.pdf

Download (636kB)

Abstract

آسيب حاد کبدي يک سندرم کشنده است که باعث از دست رفتن سريع عملکرد کبد ميشود. کروسين ماده مؤثره زعفران با خواص آنتياکسيداني، محافظتي و آنتيآپوپتوتيک است. در اين مطالعه اثر کروسين بر اختلال عملکرد کبد در موش کوچک آزمايشگاهي نر ارزيابي شد. ٢٤ گرم) به گروههاي كنترل، آسيب کبدي و دو گروه آسيب کبدي تحت - مواد و روش کار: در اين مطالعهي پژوهشي، ٢٨ سر موش کوچک آزمايشگاهي نر ( ٢٠ به ترتيب با دوزهاي 50 (LPS/D-Gal) 200 تقسيم شدند. آسيب کبد با تزريق ترکيب ليپوپلي ساکاريد/دي گالاکتوزآمين mg/kg تيمار با کروسين 50 يا از ۳ روز قبل تا ۱ ساعت قبل از القاء آسيب کبدي بهطور mg/kg 400 ايجاد شد. کروسين حلشده در آب مقطر به مقادير 50 و 200 mg/kg و microg/kg 10 بيهوش و پس از گرفتن نمونه خون از قلب، با mg/kg 120 و گزيلازين mg/kg روزانه گاواژ شد. ۲۴ ساعت بعد از القاء آسيب، موشها با مخلوط کتامين سنجش شدند. دادهها با نرمافزار TNF-α و MDA, SOD, Cat, MPO و شاخصهاي ALP و ALT, AST رعايت مسائل اخلاقي کشته شدند. مارکرهاي کبدي تجزيهوتحليل آماري شدند. p< و با استفاده از آزمون تحليل واريانس يکطرفه و تست تعقيبي توکي و سطح معنيدار 0.05 Graphpad Prism 9.3 LPS/D- در گروههاي درمان در مقايسه با گروه SOD و افزايش MDA, MPO, TNF-α ، يافتهها: تجويز کروسين موجب کاهش سطوح سرمي مارکرهاي کبد .(p>۰/ معنيدار نبود ( ۰۵ Cat و تغيير (p<۰/ گرديد ( ۰۵ Gal بحث و نتيجهگيري: کروسين با خاصيت آنتياکسيداني قوي توانست اختلال عملکردي کبد را از طريق کاهش استرس اکسيداتيو و التهاب کم کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آسيب حاد کبدي، کروسين، التهاب، ليپوپلي ساکاريد، استرس اکسيداتيو
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 26 Jul 2023 06:14
Last Modified: 26 Jul 2023 06:14
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7086

Actions (login required)

View Item View Item