بررسي اثرات ضد قارچي و ضد باکتريايي و سيتوتوکسيک برخي ترکيبات جديد اسپيرواکسي ايندولها

خوابناديده, صغرا and ثابت, راضيه and زمرديان, کاميار and ديور, معصومه and سليماني غربي, فرنوش and حسني, بهاره (2023) بررسي اثرات ضد قارچي و ضد باکتريايي و سيتوتوکسيک برخي ترکيبات جديد اسپيرواکسي ايندولها. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (1).

Full text not available from this repository.

Abstract

براي بررسي اثرات داروهاي جديد بر آن شديم که دوازده مشتق جديد با ساختار پايهي موردبررسي ضد ميکروبي و ضد قارچي و ضد سرطاني قرار دهيم. مواد و روش کار: اين مطالعه کارآزمايي تجربي ۱۲ مشتق اسپيرواکسي ايندول مورد ارزيابي قرار گرفت. اثر مهارکنندگي ترکيبات با استفاده از روش براث بر روي ١٦ گونه مختلف باکتري و قارچ موردمطالعه قرار گرفت. سپس ٦ ترکيب انتخاب شد و اثرات سميت سلولي CLSI ميکرودايلوشن بر اساس پروتکلهاي بررسي شد. جهت انجام محاسبات آماري نتايج بهدستآمده از MTT در مقايسه با دوکسوروبيسين بر اساس روش A- و 549 MCF- آنها بر روي ٢ رده سلولي 7 ۰ استفاده شد. / با سطح معنيداري ۰۵ GraphPad Curve Expert از نرمافزار 1.4 ،IC و براي رسم نمودارها و تعيين 50 Excel هر آزمايش از نرمافزار 2013 ۱ ميکروگرم بر ميليليتر قادر به مهار رشد يا نابودي قارچها و باکتريهاي موردبررسي نبودند. تنها ترکيب - يافتهها: ترکيبات موردبررسي در محدوده غلظت ۵۱۲ ۴۹ درصد مهار کند. / را به ميزان ۲۳ MFC- در غلظت ۱۰۰۰ ميکروگرم بر ميليليتر توانست رشد رده سلولي 7 I12 بحث و نتيجهگيري: با توجه به عدم اثرگذاري مؤثر اين ترکيبات در مهار رشد باکتريها و قارچها، براي استفاده بهينه از اين ترکيبات در درمان عفونتهاي قارچي و باکتريايي لازم است تغييرات بيشتري روي ساختمان اين ترکيبات انجام گيرد. در بررسي سايتوتوکسيک به نظر ميرسد حضور استرحجيم در موقعيت متصل به حلقه پيريدين در اثربخشي اين مشتق مؤثر بوده است. CN حلقه ايساتين و همچنين

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اسپيرواکسي ايندولها ،MTT ضد باکتري، ضد قارچ، سميت سلولي، ميکرودايلوشن، سنجش
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 26 Jul 2023 06:24
Last Modified: 26 Jul 2023 06:24
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7087

Actions (login required)

View Item View Item