اثر آني بريس زانوي محافظتکننده بر همانقباضي مفصل مچ پا و زانو در افراد مبتلا به زانوي ضربدري طي پرش و فرود

برغمدي, محسن and شهبازي اوغلو, کيوان and پيري, ابراهيم and اللهوردي دوست, هادي and نصرتي هشي, علي (2023) اثر آني بريس زانوي محافظتکننده بر همانقباضي مفصل مچ پا و زانو در افراد مبتلا به زانوي ضربدري طي پرش و فرود. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (2).

[img] Text
1 Barghadi A-10-4390-3.pdf

Download (517kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: فرود از فعاليتهاي مهم در اجراي حرکات ورزشي است که فعاليت عضلات را بهشدت تحت تأثير قرار ميدهد. افراد مبتلا به زانوي ضربدري به علت تغييرات ساختاري در مفصل زانو در معرض آسيبهاي گستردهاي در اين مفصل ميباشند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير استفاده کوتاهمدت از بريس زانوي محافظتکننده بر همانقباضي عمومي و جهتدار مفصل مچ پا و زانو در افراد مبتلا به زانوي ضربدري طي پرش و فرود بود. مواد و روش کار: پژوهش حاضر از نوع نيمهتجربي بود. تعداد ۱۰ پسر مبتلا به زانوي ضربدري در گروه آزمايش و ۱۰ پسر سالم که هيچگونه اختلال اندام تحتاني بود. فعاليت الکتريکي عضلات منتخب بهوسيله دستگاه BeActive model نداشتند، بهعنوان گروه کنترل انتخاب شدند. بريس زانوي مورداستفاده از نوع 1031 Repeated measure ) و آناليز واريانس با اندازههاي تکراري SPSS V ثبت شد. جهت تحليلهاي آماري از نرمافزار 21 (Biometrics ltd, uk) الکترومايوگرافي استفاده شد. P<۰/ در سطح معنيداري ۰۵ (ANOVA بررسي همانقباضي عمومي مچ .(t=۲/۲۷۶ ،P=۰/ يافتهها: نتايج بين پيشآزمون و پسآزمون گروه زانوي ضربدري هيچگونه اختلاف معنيداري را نشان نداد ( ۰۶۳ .(t=۶/۸۳۱ ،P=۰/ پا در گروه کنترل که از بريس زانو استفاده کرده بودند نشان داد کاهش معنيداري در پسآزمون طي مقايسه با پيشآزمون وجود دارد ( ۰۰۱ بحث و نتيجهگيري: با توجه به نتايج تحقيق ميتوان نتيجه گرفت کاهش همانقباضي مفصل زانو نشاندهنده کاهش فعاليت همزمان عضلات حمايتکننده مفصل زانو است. احتمالاً بريس زانو توانسته نقش حمايتي و حفاظتکننده در مفصل زانو داشته باشد و در نتيجه منجر به کاهش فعاليت عضلات حمايتکننده اطراف مفصل شده است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مفصل مچ پا، همانقباضي، زانوي ضربدري، بريس زانو، فرود، مفصل زانو
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 16 Aug 2023 08:12
Last Modified: 16 Aug 2023 08:12
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7091

Actions (login required)

View Item View Item