بررسي نظري جذب داروي ضد پارکينسون لوودوپا بر سطح نانوقفسبهعنوان دارورسان: يک مطالعه شيميايي کوانتومي B12N نيتريد بور 12

همداني, شهلا (2023) بررسي نظري جذب داروي ضد پارکينسون لوودوپا بر سطح نانوقفسبهعنوان دارورسان: يک مطالعه شيميايي کوانتومي B12N نيتريد بور 12. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (2).

[img] Text
5 Hamedani A-10-5302-1.pdf

Download (671kB)

Abstract

در سالهاي اخير، توسعه نانوحاملها بهخصوص، نانوساختارهاي نيتريد بور براي دارورساني هدفمند توجه زيادي را به خود جلب کرده است. موجب شده که اين مواد بهعنوان حاملهاي دارويي مفيد (Boron Nitride Nanocages) دو عامل بيثباتي شيميايي و پايداري ساختاري نانوقفسهاي نيتريد بور باشند. نانوقفسها با تغيير خصوصيات فارماکوکينتيک دارو و آهسته رهش کردن دارو باعث بهبود عملکرد دارو و کاهش عوارض جانبي آن ميشوند. در اين پژوهش، با استفاده از مطالعه نظري، برهمکنش داروي لوودوپا با نانوقفس نيتريد بور و امکان تشکيل کمپلکس پايدار بين آنها بررسي شد. با استفاده از محاسبات کوانتومي (Levodopa, LD) براي جذب لوودوپا (B12N مواد و روش کار: پژوهش حاضر باهدف بررسي عملکرد نانوقفس نيتريد بور( 12 انجام شد. B3LYP/6-31G(d,P) تئوري تابعيت چگالي و نرمافزار گوسين ۰۹ در سطح محاسباتي يافتهها: با استفاده از ساختارهاي بهينه پارامترهاي مربوط به فعاليت شيميايي نظير شکاف انرژي، سختي شيميايي، پتانسيل شيميايي، نمودارهاي چگالي حالت، ۴۷ - (کيلوکالري بر / انديسهاي واکنشپذيري، توابع ترموديناميکي و انرژي جذب محاسبه و نتايج بررسي شدند. انرژي جذب براي پايدارترين پيکربندي برابر ۴۹ مول) اندازهگيري شد. توزيع بار الکتروني نيز نشاندهنده پيوستگي ابرهاي الکتروني بين دارو و نانو قفس بود. ۳۵ % بعد از جذب مولکول / بحث و نتيجهگيري: نتايج نشان داد خواص الکتروني نانوقفس به حضور مولکول حساس بوده، طوري که شکاف انرژي نانوقفس ۸ کاهش پيدا کرده است. نتايج آناليز بار بين دو مولکول نشان داد که مهمترين انتقال بار از جفت الکترون اربيتال غيرپيوندي اکسيژن مولکول به اوربيتال ضد پيوندياتم بور نانوقفس انجام شده است. همچنين تجزيهوتحليل توابع ترموديناميکي نشان داد که کمپلکس تشکيلشده پايدار است. بر اساس يافتههاي اين پژوهش به نظر ميرسد نانوقفس نيتريد بور را ميتوان بهعنوان حامل داروي لوودوپا در سيستمهاي زيستي استفاده کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: جذب سطحي، نانوقفس نيتريد بور، تئوري تابعيت چگالي، رسانش دارو، لوودوپا
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 16 Aug 2023 08:38
Last Modified: 16 Aug 2023 08:38
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7094

Actions (login required)

View Item View Item