بررسي فراواني روانآشفتگي و پيامدهاي آن بعد از جراحيهاي ارولوژيک در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه

وليزاد حسنلويي, محمدامين and خليلزاده, رحيم and کرمي, توحيد and خاکزاد, علي (2023) بررسي فراواني روانآشفتگي و پيامدهاي آن بعد از جراحيهاي ارولوژيک در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (2).

[img] Text
6 Valizade Hasanloei A-10-4676-3.pdf

Download (415kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: روانآشفتگي براي بيمار ميتواند خطرآفرين باشد و پيشآگهي بيمار را بدتر کند. اين مطالعه باهدف بررسي فراواني روانآشفتگي و پيامدهاي آن بعد از جراحيهاي ارولوژيک در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان امام خميني اروميه انجام شده است. مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي، ۶۸۰ نفر از بيماران تحت جراحيهاي ارولوژي که به هر دليل در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان امام ۱۳۹۸ بستري شده بودند بهصورت تمام شماري موردمطالعه قرار گرفتند. مشخصات دموگرافيک، بيماريهاي زمينهاي، طول - خميني اروميه طي سالهاي ۹۹ مدت تهويه مکانيکي، طول مدت بستري در بخش مراقبتهاي ويژه، طول مدت بستري در بيمارستان، مرگومير و روانآشفتگي از پرونده بيماران استخراج و به ۰ در نظر گرفته شد. / نسخه ۲۳ مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. سطح معنيداري در اين مطالعه ۰۵ SPSS کمک نرمافزار ۱ درصد) دچار روانآشفتگي شده بودند. ميانگين طول تهويه مکانيکي، طول مدت بستري در بيمارستان و در بخش مراقبتهاي ويژه در / يافتهها: ۱۲ بيمار ( ۸ .(p<۰/ بيماران با روانآشفتگي بهطور معنيداري بيشتر از بيماران بدون روانآشفتگي بود ( ۰۵ بحث و نتيجهگيري: روانآشفتگي شيوع نسبتاً نادري دارد. بااينحال در جهت کاستن از آن، بايد اقدامات لازم جهت کاهش مدتزمان بستري صورت پذيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: روانآشفتگي، بخش مراقبتهاي ويژه، جراحي ارولوژي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 16 Aug 2023 08:40
Last Modified: 16 Aug 2023 08:40
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7095

Actions (login required)

View Item View Item