مرور نظاممند درمان هليکوباکتر پيلوري بهوسيله تأثير پرو بيوتيک در جمعيت آسيايي

عابدي ايلخچي, پريسا and اصلاني مهر, معصومه and عطار, عادله (2023) مرور نظاممند درمان هليکوباکتر پيلوري بهوسيله تأثير پرو بيوتيک در جمعيت آسيايي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (3).

[img] Text
1 Abedi Elkhichi A-10-3210-3.pdf

Download (562kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: پرو بيوتيکها بهعنوان مکملهاي غذايي، اثرات مفيدي بر سلامت انسان دارند. افزايش استفاده از لبنيات صنعتي بهجاي لبنيات سنتي ممکن است احتمال حذف باکتريهاي پرو بيوتيک را افزايش دهد. هدف از اين مطالعه بررسي نقش و مکانيسم پرو بيوتيکها بهعنوان داروي مکمل و راهنماي عفونت هليکوباکتر پيلوري بود. مواد و روشها: در اين مطالعه مروري نظاممند، مطالعات انجام شده از ۲۰۱۳ تا آوريل ٢٠٢١ به زبان انگليسي در زمينه درمان هليکوباکتر پيلوري بهوسيله تأثير و با موتور جستوجوي گوگل اسکالر بهوسيله Scopus ،Embace ،PubMed پرو بيوتيک در جمعيت آسيايي موردبررسي قرار گرفتند. مقالات مرتبط با موضوع در کليدواژه باکتريهاي پرو بيوتيک، درمان، آسيا و هليکوباکتر پيلوري جستوجو شدند. يافتهها: از مجموع ٨٧ مقاله بهدستآمده پس از حذف مقالات نامرتبط و تكراري و نيز ارزيابي عنوان و چکيده ٦٥ مقاله برگزيده شد. درنهايت پس از بررسي نهايي متن، ٥٥ مقاله انتخاب و تحليل گرديد. بحث و نتيجهگيري: محصولات حاوي پرو بيوتيکها ابزار مهمي براي ريشهکني عفونت هليکوباکتر پيلوري هستند، لذا پرو بيوتيکها بهعنوان مکمل در کنار مصرف داروهاي موردنياز، بسيار مؤثر خواهند بود. پرو بيوتيکها حتي ميتوانند با عوارض جانبي ناشي از آنتيبيوتيکها نيز مقابله کنند

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آسيا، هليکوباکتر پيلوري، پروبيوتيک، درمان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 19 Aug 2023 04:45
Last Modified: 19 Aug 2023 04:45
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7096

Actions (login required)

View Item View Item