بررسي عوامل خطر در خروج بدون برنامهريزي لوله تراشه در بيماران بزرگسال بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستان شهيد بهشتي قم در سال ۱۴۰۰

پرورش, محمد and حاجي محمدحسيني, مهسا and قنبري افرا, ليلا and آسايش, حميد and غمخوار, آرين and شفيعي, حامد and شاکري, منصوره and تنها, فاطمه and شريفي فرد, فاطمه (2023) بررسي عوامل خطر در خروج بدون برنامهريزي لوله تراشه در بيماران بزرگسال بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستان شهيد بهشتي قم در سال ۱۴۰۰. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (3).

[img] Text
4 Beygmohammadi A-10-5358-2.pdf

Download (511kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: خارج شدن بدون برنامه لوله تراشه از معيارهاي کيفي مراقبت بيماران در بخش مراقبتهاي ويژه بوده و ميتواند منجر به عوارض جبرانناپذير شود. هدف از اين پژوهش، بررسي عوامل خطرساز در خروج بدون برنامهريزي لوله تراشه در بيماران بزرگسال بستريشده در بخش مراقبت ويژه عمومي بيمارستان شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکي قم در سال ۱۴۰۰ بود. مواد و روش کار: اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي گذشتهنگر در سال ١٤٠٠ انجام شد. جامعه آماري شامل تمام بيماران ( ۱۷۴۱ نفر) با سن بالاتر از ۱۸ سال بستري در بخش مراقبتهاي ويژه که خروج لوله تراشه بدون برنامهريزي داشتند، بود. در اين مطالعه از چکليست محقق ساخته خارج کردن لوله تراشه ۰ در نظر / نسخه ۲۳ از طريق آزمونهاي توصيفي و رگرسيون انجام شد و سطح معنيداري ۰۵ SPSS استفاده شد. تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از نرمافزار گرفته شد. ١٠ بود. همچنين /٥٤±٢/ ٥٤ و سطح هوشياري آنها ٠٧ /٦٢ ± ٦/ ١٨ درصد بيماران خروج بدون برنامه لوله تراشه داشتند. متوسط سن آنها ٥٤ / يافتهها: ٣٣ در خروج ICU ٧٢ درصد بيماران بيقرار بودند. متغيرهاي سن، حجم کار پرستار، سطح هوشياري، بيقراري، سابقه مصرف مواد، بروز دليريوم پس از بستري در /٠٦ لوله تراشه بدون برنامهريزي نقش داشت. در بررسي عوارض، بيشترين عارضه مربوط به آسپيراسيون و سپس آسيب به حنجره بود. بحث و نتيجهگيري: خارج کردن لوله تراشه برنامهريزي نشده در بيماران بخشهاي داخلي نسبت به بيماران بخش جراحي بيشتر است. همچنين در افراد مسن، افراد با سابقه مصرف مواد مخدر، عدم تناسب بين تعداد بيماران و تعداد پرستاران بيشتر ديده ميشود، اما ارتباطي با جنسيت بيمار ندارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خارج کردن لوله تراشه، بخش مراقبتهاي ويژه، لولهگذاري تراشه، خارج کردن برنامهريزي نشده لوله تراشه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 19 Aug 2023 05:22
Last Modified: 19 Aug 2023 05:22
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7098

Actions (login required)

View Item View Item