مقايسه فعاليت الکتريکي منتخبي از عضلات تنه و ران در حرکت خم شدن به جلو و برگشت با بارهاي مختلف در افراد با و بدون کمردرد مزمن

عنبريان, مهرداد and حسينيمهر, سيدحسين and محمد نظري, زهره (2023) مقايسه فعاليت الکتريکي منتخبي از عضلات تنه و ران در حرکت خم شدن به جلو و برگشت با بارهاي مختلف در افراد با و بدون کمردرد مزمن. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (3).

[img] Text
5 Anbarian A-10-1482-9.pdf

Download (571kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: مطالعات نشان دادهاند که حمل و نگهداشتن اجسام نيازمند هماهنگي عضلات اندام تحتاني و تنه است و بهعنوان يک عامل خطرزا در ايجاد کمردرد محسوب ميشود. هدف اين مطالعه مقايسه سطح فعاليت منتخبي از عضلات تنه و ران در حرکت خم شدن به جلو و برگشت با بارهاي مختلف در افراد با و بدون کمردرد مزمن بود. مواد و روش کار: در يک مطالعه نيمه تجربي، تعداد ۳۱ آزمودني در دو گروه ۱۵ نفر مبتلا به کمردرد مزمن و ۱۶ نفر سالم بهصورت داوطلبانه در اين پژوهش ۵ و ۱۰ درصد جرم بدن را طي مدتزمان ۶ ، شرکت کردند. آزمودنيها حرکت خم شدن به جلو و برگشت را در ۴ وضعيت بدون اعمال بار خارجي همراه با بار ۲ ثبت EMG ثانيه ( ۲ ثانيه ايستادن، ۲ ثانيه خم شدن به جلو و ۲ ثانيه برگشت) انجام دادند. فعاليت الکتريکي هشت عضله منتخب تنه و ران با استفاده از دستگاه شد. يافتهها: نتايج نشان داد که بار خارجي بر ميانگين فعاليت عضلات تأثير معناداري دارد همچنين بين ميانگين فعاليت عضلات دو گروه تفاوت معنيداري وجود داشت بهطوريکه ميانگين فعاليت عضلات در گروه با کمردرد مزمن بيشتر بود. از طرف ديگر ميزان بار بر ميانگين فعاليت عضلات مختلف در گروههاي مختلف تأثير معناداري داشت، بطوريکه اثر بار ۵ درصد جرم بدن بر ميانگين فعاليت عضلات راست شکمي، مورب داخلي شکم و مولتي فيدوس در گروه کمردرد مزمن بيشتر بود. همچنين اثر بار ۱۰ درصد جرم بدن بر ميانگين فعاليت عضلات مورب خارجي شکم، ارکتوراسپاين پشتي، ارکتوراسپاين کمري و دوسرراني در گروه کمردرد مزمن بيشتر بود. همچنين اثر بار ۱۰ درصد جرم بدن بر ميانگين فعاليت سريني بزرگ در گروه سالم بيشتر بود. بحث و نتيجهگيري: جهت جلوگيري از خستگي عضلاني و نهايتاً جلوگيري از ايجاد يا گسترش درد، تقويت عضلاتي که بيشترين سطح فعاليت را در هنگام افزايش بار خارجي داشتند، توصيه ميگردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کمردرد مزمن، سطح فعاليت، حداکثر فعاليت، عضلات ران، عضلات تنه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 19 Aug 2023 05:28
Last Modified: 19 Aug 2023 05:28
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7099

Actions (login required)

View Item View Item