بررشي کيفيت و کفايت هراقبت هاي پيش از بارداري از ديدگاه هراجعيى به بيوارستاى هاي شهر اروميه در سال 1400

نقشبندي, سعادت and بايرامي, رقيه and مسعودي, سيما and عفتي درياني, فاطمه (2023) بررشي کيفيت و کفايت هراقبت هاي پيش از بارداري از ديدگاه هراجعيى به بيوارستاى هاي شهر اروميه در سال 1400. هجله پرستاري و هاهايي, 21 (1).

[img] Text
1 Naghshbandi A-10-3838-1.pdf

Download (580kB)

Abstract

يکي از برنامه‌هاي نظام سلامت در ايران، ارائه خدمات مرتبط با بارداري است که در سه حيطه مراقبت‌هاي پيش از بارداري، بارداري و پس از زايمان ارائه مي‌شود. ارزيابي کيفيت و کميت، چگونگي اجراي برنامه‌هاي بهداشتي و درماني را نشان مي‌دهد و نارسايي‌هاي برنامه‌ها را نيز مشخص مي‌کند تا بتوان نسبت به حل ريشه‌اي مشکلات اقدام کرد. پژوهش حاضر باهدف تعيين کيفيت و کفايت مراقبت‌هاي پيش از بارداري از ديدگاه مراجعين به بيمارستان‌هاي شهر اروميه انجام گرفت. مواد و روش‌ها: اين مطالعه توصيفي از نوع مقطعي-تحليلي بر روي 765 نفر زن باردار مراجعه‌کننده به بيمارستان‌هاي شهر اروميه با روش نمونه‌گيري سهميه‌اي انجام شد. ابزار جمع‌آوري اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافيک و مامايي، پرسشنامه پژوهشگر ساخته کيفيت و کفايت مراقبت پيش بارداري بود. تکميل پرسشنامه‌ها حدود 3-2 ساعت قبل از ترخيص مادر از بخش زايمان انجام مي‌گرفت. داده‌هاي به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 16 در سطح معناداري ۰۵/۰ تحليل شدند. يافته‌ها: ميانگين و انحراف معيار سن زنان شرکت‌کننده در مطالعه 9/4±0/27 سال بود. از کل زنان شرکت‌کننده در مطالعه 159 زن (78/20 درصد) مراقبت‌هاي پيش بارداري را دريافت کرده بودند. ميانگين و انحراف معيار تعداد مراقبت‌هاي پيش بارداري دريافت شده توسط زنان شرکت‌کننده در مطالعه 7/3 ± 8/15 مراقبت بود. حداقل و حداکثر مراقبت‌هاي دريافت شده به ترتيب 8 و 23 و ميانه تعداد مراقبت‌هاي دريافت شده 15 مراقبت بود. نمره کل کيفيت خدمت پيش بارداري 20/11 ± 60/66 بود. ميانگين نمرات مراجعه‌کنندگان به مراکز خصوصي براي ابعاد انتخاب، ارتباط و تعامل و نمره کل کيفيت خدمت به‌طور معني‌داري بيشتر از ميانگين نمرات مراجعه‌کنندگان به مراکز دولتي بود (05/0>p). ميانگين و انحراف معيار نمره کيفيت مشتري پيش از بارداري 98/11±31/59 بود. نتايج نشان داد که ابعاد کيفيت مشتري بين زنان مراجعه‌کننده به مراکز دولتي و خصوصي مشابه بوده و تفاوت معني‌داري بين آن‌ها وجود نداشت (859/0=p). بحث و نتيجه‌گيري: عليرغم پوشش کم مراقبت پيش بارداري، کفايت مراقبت‌هاي پيش از بارداري در حد مطلوب بوده و تفاوتي بين مراکز ارائه‌دهنده خدمت خصوصي و دولتي وجود نداشت. با توجه به پايين بودن کيفيت برخي ابعاد خدمات مراقبت پيش بارداري در مراکزدولتي نسبت به مراکز خصوصي، نياز به برنامه‌ريزي و مداخله جهت بهبود کيفيت ارائه خدمت بخصوص در مراکز دولتي وجود دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مراقبت پيش از بارداري، کيفيت خدمات، کميت خدمات
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 19 Aug 2023 06:50
Last Modified: 19 Aug 2023 06:50
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7101

Actions (login required)

View Item View Item