بررسي خودکارآمدي شيردهي و سواد سلامت در زنان شيرده شهر سيرجان

قدسي‌زاده, فرزانه and سبزواري, سکينه سبزواري and ايماني گوغري, زهرا (2023) بررسي خودکارآمدي شيردهي و سواد سلامت در زنان شيرده شهر سيرجان. مجله پرستاري و مامايي, 21 (2).

[img] Text
5 Ghodsizadeh A-10-1224-2.pdf

Download (546kB)

Abstract

شيردهي مؤثر مادر تحت تأثير خودکارآمدي شيردهي و سواد سلامت مادر است. هدف اين پژوهش تعيين خودکارآمدي شيردهي و سواد سلامت در مادران شيرده شهر سيرجان در سال ۱۳۹۹ است. مواد و روش کار: اين مطالعه يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي بود. ۳۸۴ مادر شيرده از طريق نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي وارد مطالعه شدند. اطلاعات بر اساس فرم کوتاه پرسشنامه خودکارآمدي شيردهي (BSES-SF) و پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگ‌سالان ساکن شهرهاي ايران، جمع‌آوري گرديد و توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و به كمك روش‌هاي آمار توصيفي و تحليلي (آزمون‌هاي من ويتني يو، ويلکاکسون و ضريب همبستگي اسپيرمن) تجزيه‌وتحليل شدند. يافته‌ها: آناليز داده‌ها نشان داد که وضعيت خودکارآمدي شيردهي زنان شيرده شهر سيرجان با ميانگين و انحراف معيار ۳۵/۸ ± ۲۵/۵۳ مطلوب بود. همچنين بين خودکارآمدي شيردهي با شغل، درآمد و منبع دريافت آموزش‌هاي مرتبط با سلامتي ارتباط معني‌دار وجود داشت (05/0P<). بعلاوه سطح سواد سلامت مادران با ميانگين و انحراف معيار ۳۵/۱۸ ± ۶۵/۲۳ در وضعيت سواد سلامت ناکافي بود و با شغل مادر، درآمد، منبع دريافت آموزش، طريقه باروري، خواسته يا ناخواسته بودن باروري و مصرف مواد مغذي در دوره شيردهي ارتباط معني‌دار داشت (05/0 P<). بحث و نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر، خودکارآمدي شيردهي و سواد سلامت زنان شهر سيرجان نياز به ارتقا دارد، لذا انجام مداخلات به جهت ارتقاي وضعيت موجود ضروري است، بعلاوه در اين مسير ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نيز بايد موردتوجه قرار گيرند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شيردهي، خودکارآمدي شيردهي، سواد سلامت
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 20 Aug 2023 06:25
Last Modified: 20 Aug 2023 06:25
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7114

Actions (login required)

View Item View Item