تأثير آموزش مجازي بر ابعاد کيفيت زندگي بيماران داراي استومي

باب, ستار and آذربرزين, مهرداد and مقيميان, مريم (2023) تأثير آموزش مجازي بر ابعاد کيفيت زندگي بيماران داراي استومي. مجله پرستاري و مامايي, 21 (2).

[img] Text
7 Bab A-10-3848-1.pdf

Download (547kB)

Abstract

: زندگي با استومي موقت يا دائمي کيفيت زندگي افراد داراي استومي را تحت تأثير قرار داده و مستلزم آموزش بيماران جهت مراقبت از خودشان است. آموزش يکي از راه‌هاي افزايش کيفيت زندگي افراد است. مطالعه حاضر باهدف تعيين اثربخشي آموزش مجازي بر ابعاد مختلف کيفيت زندگي بيماران داراي استومي روده‌اي در بيماران مراجعه‌کننده به بيمارستان‌هاي استان کرمانشاه در سال 1400-1399 انجـام گرديد. مواد و روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي با روش قبل و بعد، بر روي 61 بيمار داراي استومي روده‌اي انجام شد که به روش نمونه‌گيري آسان از ارديبهشت تا تيرماه سال 1400 انتخاب شدند. مشارکت‌کنندگان ابتدا به کيفيت زندگي وير و شربورن پاسخ دادند، سپس برنامـه خـود مراقبتـي تدوين‌شده آموزش داده شد تـا بـر اساس آن خودمراقبتي را در منزل به‌کارگيرند. دو ماه بعد از اتمام مداخله، مجدداً پرسشنامه بين بيماران توزيع و تکميل شدند. جهت تحليل داده‌ها از آزمون‌هاي تي زوجي، ويلکاکسون و نرم‌افزار آماري SPSS نسخه 20 استفاده شد. يافته‌ها: ميانگين نمره کيفيت زندگي بيماران قبل از مداخله 5۳/۱۶ ± 05/۳۴ بود که بعد از مداخله به 59/۲۱ ± 6۳/49 رسيد. بر اساس آزمون آماري تي زوجي اين تفاوت معني‌دار بود (001/0>P). بين ميانگين تمام ابعاد کيفيت زندگي بيماران به‌جز سلامت عمومي قبل و بعد از مداخله تفاوت آماري معني‌داري وجود داشت (050/0>P). بحث و نتيجه‌گيري: آموزش و مشاوره از راه دور مي‌تواند موجب ارتقاء کيفيت زندگي در بيماران استومي گردد. بنابراين با توجه به شيوع بالاي سرطان کولورکتال و پيامدهاي ناگوار ناشي از عدم کنترل آن نظير: عوارض جسمي و روحي- رواني، افت کيفيت زندگي، افزايش تعداد دفعات بستري شدن در بيمارستان و تحميل هزينه‌هاي سنگين به بيمار، خانواده و جامعه و با توجه به شيوع بيماري‌هاي عفوني نظير کوويد 19 در جامعه، مي‌توان از طريق آموزش مجازي خودمراقبتي از طريق تلفن همراه جهت رفع اين معضل به نحو احسن بهره‌برداري نمود..

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استومي، کيفيت زندگي، آموزش مجازي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 20 Aug 2023 06:33
Last Modified: 20 Aug 2023 06:33
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7117

Actions (login required)

View Item View Item