تأثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي باور سلامت بر انجام داوطلبانه آزمايش HIV در زوج‌هاي مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهر بوشهر: مطالعه‌اي مبتني بر وب

خالدي, علي and جوادزاده, سيدهمام الدين and مرزبان, مريم and رئيسي, مهنوش (2023) تأثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي باور سلامت بر انجام داوطلبانه آزمايش HIV در زوج‌هاي مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهر بوشهر: مطالعه‌اي مبتني بر وب. مجله پرستاري و مامايي, 21 (3).

[img] Text
2 Khaledi A-10-3839-1.pdf

Download (725kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: اگرچه تاکنون درمان قطعي براي بيماري ايدز کشف نشده، اما با تشخيص زودهنگام و استفاده از داروهاي فعلي، اين بيماري قابل‌کنترل است. لذا مطالعه حاضر باهدف تعيين تأثير مداخله آموزشي تحت وب و مبتني بر الگوي باور سلامت بر انجام آزمايش HIV در زوج‌هاي داوطلب ازدواج شهر بوشهر انجام گرفت. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر يک پژوهش نيمه تجربي بود که بر روي 122 نفر از زوج‌هاي داوطلب ازدواج (61 زوج گروه مداخله و 61 زوج گروه کنترل) مراجعه‌کننده به مرکز نبي اکرم شهر بوشهر انجام گرفت. گروه کنترل آموزش‌ها و خدمات روتين مرکز را دريافت نمودند و گروه مداخله علاوه بر موارد فوق، آموزش مبتني بر سازه‌هاي الگوي باور سلامت را از بستر وب دريافت نمودند. اطلاعات افراد موردمطالعه توسط پرسشنامه‌اي مشتمل بر سه بخش اطلاعات جمعيت شناختي، سازه‌هاي مربوط به الگوي باور سلامت و سؤالي جهت سنجش رفتار، گردآوري گرديد. بعد از جمع‌آوري داده‌ها، تجزيه‌وتحليل توسط نرم‌افزار STATA نسخه 15 انجام و سطح معني‌داري آزمون‌هاي آماري 05/0 در نظر گرفته شد. يافته‌ها: در گروه مداخله در خصوص آگاهي و تمامي سازه‌ها به‌جز شدت درک شده قبل و بعد از مداخله تفاوت آماري معناداري وجود داشت) 001/0P< )، درحالي‌که در گروه کنترل پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله در خصوص هيچ‌کدام از متغيرها تفاوت آماري معناداري ديده نشد) 001/0P> ). تغييرات در ميانگين نمرات آگاهي و تمامي سازه‌ها بين دو گروه در طي دوران مطالعه تفاوت آماري معناداري داشت و در گروه مداخله بيشتر بود) 001/0P< ). در خصوص اقدام به انجام آزمايش HIV، نيز پس از مداخله آموزشي بين دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماري معناداري وجود داشت و در گروه مداخله اقدام براي انجام آزمايش HIV، به‌طور معناداري بيشتر بود. بحث و نتيجه‌گيري: آموزش مبتني بر الگوي باور سلامت و تحت وب جهت ترغيب زوج‌هاي جوان براي تشخيص زودرس بيماري ايدز مؤثر بوده و مي‌تواند مورداستفاده قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، الگوي باور سلامت، HIV، مداخله مبتني بر وب
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 21 Aug 2023 03:48
Last Modified: 21 Aug 2023 03:48
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7120

Actions (login required)

View Item View Item