سودوموناس آئروژينوزا با نانوذره طلا A تهيه و بررسي خواص کونژوگه اگزوتوکسين

تنومند, اصغر and عباسي, معصومه (2023) سودوموناس آئروژينوزا با نانوذره طلا A تهيه و بررسي خواص کونژوگه اگزوتوکسين. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (4).

Full text not available from this repository.

Abstract

پيشزمينه و هدف: سودوموناس آئروژينوزا يک پاتوژن فرصت طلب و مهمترين عامل عفونتهاي بيمارستاني است که به کمک فاکتورهاي ويرولانس مختلف سودوموناس آئروژينوزا بهعنوان يک فاکتور توکسيک، A باعث سپتيسمي و مرگومير در بيماران ميشود. در طي اين مطالعه اگزوتوکسين A ازجمله اگزوتوکسين باهدف به دست آوردن يک ترکيب جديد کانديد واکسن و نوترکيب تهيه شده و با نانوذرات طلا کونژوگه و اثرات ايمنيزايي آن در مدل حيواني مورد ارزيابي قرار گرفت. ابتدا از محيط کشت سودوموناس آئروژينوزا با رسوب انتخابي و دياليز استخراج و خالص سازي شد. جهت توليد (native) ذاتي A مواد و روش کار: اگزوتوکسين (Turkevich) ژنومي اين باکتري به وسيله وکتور مناسب در اشرشيا کلي کلون شد. نانوذرات طلا با استفاده از روش ترکويچ DNA ، نوترکيب A اگزوتوکسين آماده شده کونژوگه شدند. در نهايت اندازه و کونژوگاسيون به ترتيب با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني و A تهيه و با نيروي الکترواستاتيکي به اگزوتوکسين تأييد شد. در نهايت دادههاي کمي بهصورت ميانگين سه بار تکرار و انحراف استاندارد و همچنين دادههاي کيفي (FTIR) طيفسنجي تبديل فوريه فروسرخ بهصورت فراواني (درصد) ارائه شد. سودوموناس آئروژينوزا از محيط کشت با خلوص نسبي قابل استخراج است. همچنين بيان پروتئين A يافتهها: نتايج به دست آمده نشان داد که اگزوتوکسين نوترکيب در غلظت بالا شد. سپس نانوذرات طلا با هر دو A اشرشيا کلي منجر به توليد اگزوتوکسين PET22b نوترکيب به وسيله اشرشيا کلي و استفاده از وکتور بهخوبي کونژوگه ميشود. A ذاتي و نوترکيب کونژوگه شد. نتايج به دست آمده نشان داد که نانوذره طلا با اگزوتوکسين A اگزوتوکسين نوترکيب و ذاتي را با غلظت بالا در آزمايشگاه توليد و با نانوذره طلا کونژوگه A بحث و نتيجهگيري: بهطور کلي مطالعه حاضر نشان داد که ميتوان اگزوتوکسين کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آئروژينوزا، اگزوتوکسين، نانوذرات طلا، سودوموناس واکسن
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 05:46
Last Modified: 14 Oct 2023 05:46
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7123

Actions (login required)

View Item View Item