بررسي اثرات ضدافسردگي ژل رويال در افسردگي القا شده توسط رزرپين در موشهاي کوچک آزمايشگاهي

پرندين, رحمت اله and عباسي, فائزه (2023) بررسي اثرات ضدافسردگي ژل رويال در افسردگي القا شده توسط رزرپين در موشهاي کوچک آزمايشگاهي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (4).

[img] Text
3 Parandin A-10-5364-1.pdf

Download (521kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: مطالعات نشان دادهاند که برخي از ترکيبات طبيعي داراي اثرات ضدافسردگي هستند. هدف از اين تحقيق، بررسي اثرات ژل رويال بهعنوان يک ماده مغذي ترشحي حاصل از غدد بزاقي زنبورهاي عسل کارگر بر برخي رفتارهاي افسردگي و ظرفيت آنتياکسيدان و سطح مالونديآلدئيد مغز در موشهاي سوري که افسردگي در آنها توسط رزرپين القا شده بود. مواد و روش کار: در اين مطالعه تجربي، تعداد ۴۲ سر موش سوري نر به ۶ گروه ۷ تايي شامل گروههاي کنترل (نرمال سالين)، رزرپين (کنترل منفي)، ۲۰۰ و ۴۰۰ ميليگرم بر کيلوگرم از راه درون صفاقي طبقهبندي ، رزرپين+فلوکستين (کنترل مثبت) و سه گروه رزرپيني تحت درمان با ژل رويال با دوزهاي ۱۰۰ شدند. جهت بررسي افسردگي از آزمونهاي شناي اجباري و معلق ماندن دم که نوعي آزمون درماندگي رفتاري ميباشند، استفاده شد. همينطور ظرفيت تجزيهوتحليل p<٠/ و آناليز واريانس يکطرفه در سطح معناداري ٠٥ SPSS آنتياکسيداني و سطح مالونديآلدئيد مغز اندازهگيري شد. دادهها با استفاده از نرمافزار شدند. يافتهها: درمان با رزرپين موجب افزايش معنادار مدتزمان بيحرکتي در هر دو آزمون شناي اجباري و معلق ماندن دم شد. ژل رويال در سطوح ۲۰۰ و ۴۰۰ ميليگرم بر کيلوگرم بهطور معناداري مدتزمان بيحرکتي را در هر دو آزمون رفتاري کاهش داد. رزرپين موجب کاهش معنادار ظرفيت آنتياکسيدانت و افزايش معنادار سطح مالونديآلدئيد مغز شد. ژل رويال در سطوح ۲۰۰ و ۴۰۰ ميليگرم بر کيلوگرم بهطور معناداري ظرفيت آنتياکسيدانت را افزايش و سطح مالونديآلدئيد را کاهش داد. بحث و نتيجهگيري: بهنظر ميرسد ژل رويال پتانسيل قابلتوجهي در کاهش علائم افسردگي و استرس اکسيداتيو مغز دارد، که ممکن است بهدليل ترکيبات مغذي آن باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: افسردگي، موش سوري نر، استرس اکسيداتيو، رزرپين، ژل رويال
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 06:18
Last Modified: 14 Oct 2023 06:18
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7125

Actions (login required)

View Item View Item