اثرات مقايسهاي عناصر منيزيم و سلنيم بر فعاليت آنزيم گاما-گلوتاميل ترانسفراز، آسپارتيک آمينوترانسفراز و آلانين آمينو ترانسفراز در رتهاي مسموم با سرب در کوتاه و بلندمدت

مشتاقي, سيدعلي اصغر and شيراني, افسون and فولادگر, مسعود (2023) اثرات مقايسهاي عناصر منيزيم و سلنيم بر فعاليت آنزيم گاما-گلوتاميل ترانسفراز، آسپارتيک آمينوترانسفراز و آلانين آمينو ترانسفراز در رتهاي مسموم با سرب در کوتاه و بلندمدت. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (4).

[img] Text
4 Moshtaghi A-10-5389-1.pdf

Download (645kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: سرب يکي از فلزات سنگين و سمي است که مصارف گستردهاي دارد و از طريق تنفس و پوست وارد بدن انسان ميشود. از طرف ديگر، منيزيم و سلنيم با اثرات آنتياکسيداني خود ميتوانند نقش محافظتي در برابر سميت با سرب داشته باشند. در اين مطالعه به بررسي نقش محافظتي عناصر منيزيم و سلنيم بر فعاليت آنزيم گاما-گلوتاميل ترانسفراز، آسپارتيک آمينوترانسفراز و آلانين آمينو ترانسفراز در رتهاي مسموم با سرب در کوتاه و بلندمدت پرداختيم. 80 و در بازه زماني ۱۵ mg/kg 280 و mg/kg مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي، ۶۰ سر را نر در ۱۲ گروه پنج عددي تقسيم شدند. ابتدا سرب با غلظتهاي و ۴۵ روز به رتها تزريق گرديد. و در گروههاي مطالعه، نمک سلنيم+سرب و منيزيم +سرب تزريق شد. ميزان فعاليت آنزيمها با استفاده از آناليز واريانس يکطرفه ارزيابي P<0.05, P<0.01,P< نسخه ۲۲ بررسي و با سطوح معنيدار 0.001 SPSS و توسط نرمافزار (One way ANOVA, Duncan Test) و تست دانکن گرديدند. ۰ و / به ترتيب متر از ۰۱ P) نسبت به گروه شاهد مشاهده شد ALT يافتهها: در هر دو بازه زماني، تزريق همزمان سرب و سلنيم افزايش معنادار در فعاليت آنزيم در گروههاي دريافتکننده همزمان سرب و منيزيم، تغييرات معنادار .(P> تغييرات معناداري مشاهده نشدند ( 0.05 GGT و AST ۰)، ولي در مورد آنزيمهاي /۰۵ .(p< کاهش معنادار نسبت به شاهد مشاهده شد ( 0.05 GGT در کوتاهمدت فعاليت آنزيم ،(P> نسبت به شاهد مشاهده نشد ( 0.05 AST و ALT فعاليت آنزيمهاي در همين بازه، در گروه دريافتکننده سلنيم، کاهش .(p< بهتنهايي مشاهده شد ( 0.001 AST در بلندمدت در گروه دريافتکننده سرب و منيزيم، کاهش فعاليت .(P< بهتنهايي مشاهده شد ( 0.05 GGT فعاليت بحث و نتيجهگيري: طبق نتايج بهدستآمده، انتظار ميرود که منيزيم توانايي حفاظت از کبد را در برابر مسموميت با سرب داشته باشد، بااينحال، در مورد دريافتکنندگان سلنيم همراه با سرب، اثرات تشديد مسموميت مشاهده گرديد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرب، آنزيمهاي کبدي، منيزيم، را، سلنيم
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 06:21
Last Modified: 14 Oct 2023 06:21
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7126

Actions (login required)

View Item View Item