بررسي ميزان بستري به علت نارسايي قلبي جبران نشده در ماه رمضان و ماههاي قبل و بعد آن در بيمارستان آيتالله طالقاني و سيدالشهداي اروميه

سليماني, علي and لطف زاد پاک, سهند and بهنمون, مهسا and حاجيزاده, رضا (2023) بررسي ميزان بستري به علت نارسايي قلبي جبران نشده در ماه رمضان و ماههاي قبل و بعد آن در بيمارستان آيتالله طالقاني و سيدالشهداي اروميه. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (4).

[img] Text
5 Soleymani A-10-4116-5.pdf

Download (471kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: با توجه به ميزان بالاي روزهداري در ماه رمضان در بيماران قلبي- روقي، ما در اين مطالعه بر آن شديم تا به بررسي ميزان بستري به علت نارسايي قلبي جبران نشده در ماه رمضان نسبت به ساير ماهها بپردازيم. مواد و روش کار: ۱۳۱۵ نفر از بيماران قلبي با نارسايي قلبي جبران نشده بستريشده در بيمارستان طالقاني و سيد الشهداء اروميه در ماه رمضان، شعبان و شوال، بين ۳۵ تا ۵۰ درصد بررسي شدند و پروندههاي آنها از بايگاني بيمارستان استخراج شد. اطلاعات دموگرافيک و باليني، تعداد بستريها با تشخيص LVEF با نارسايي قلبي جبران نشده و همچنين متغيرهاي مربوط به بيماران با استفاده از آزمونهاي آماري مقايسه شد. ۷۲ سال /۴۶ ± ۱۳/ ۷۱ سال، بيماراني که يک ماه قبل از رمضان بستري شده بودند ۲۰ /۹۶۶ ± ۱۳/ يافتهها: ميانگين سني بيماران بستريشده در ماه رمضان ۳۹ ۳۱ درصد) در ماه رمضان، ۴۹۹ نفر /۲) از ميان ۱۳۱۵ بيمار، ۴۱۰ .(P =۰/ ۷۲ سال بود ( ۴۸ /۷۲ ± ۱۲/ و بيماراني که يک ماه بعد از رمضان بستري شده بودند ۸۴ ۳۰ درصد) يک ماه بعد از رمضان بستري شده بودند که ازنظر آماري معنيدار نبود. / ۳۷ درصد) يک ماه قبل از رمضان و ۴۰۶ نفر ( ۹ /۹) بالاي ۳۵ درصد دارند، روزهداري باعث افزايش موارد بستري به علت نارسايي قلبي جبران LVEF بحث و نتيجهگيري: نتايج مطالعه ما نشان داد در بيماراني که نشده نميشود، و تعداد بستريها در اين بيماران در ماه رمضان افزايش معنيداري نمييابد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: روزهداري، رمضان، نارسايي جبران نشده قلبي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 06:24
Last Modified: 14 Oct 2023 06:24
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7127

Actions (login required)

View Item View Item