در بيماران ايراني مبتلا به بيخوابي (اينسومنيا) CLOCK ژن rs بررسي پليمورفيسم 1801260

غلامعليان, دلارام and زارع, مريم (2023) در بيماران ايراني مبتلا به بيخوابي (اينسومنيا) CLOCK ژن rs بررسي پليمورفيسم 1801260. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (4).

Full text not available from this repository.

Abstract

يشزمينه و هدف: ريتمهاي شبانهروزي فرآيندهايي طبيعي هستند که چرخه خوابوبيداري را تنظيم ميکنند و تقريباً هر ٢٤ ساعت تکرار شده و توسط يک ساعت شبانهروزي دروني کنترل ميشوند. عملکرد نادرست سيستم ساعت شبانهروزي باعث اختلال در الگوي طبيعي خواب ميشود. تنظيم مولکولي اين سيستم است و يک فاکتور رونويسي را کد ميکند که نقش اساسي در تنظيم ساعت CLOCK توسط تعدادي از ژنهاي ساعت انجام ميشود که مهمترين آنها ژن در بيماران ايراني مبتلا به اختلال بيخوابي موردبررسي قرار گرفت. CLOCK ژن rs شبانهروزي مولکولي دارد. در اين مطالعه پليمورفيسم جايگاه 1801260 مواد و روشها: در اين مطالعه، ٦٠ نمونه خون از افراد داراي مشکلات عمقي بيخوابي، ناتواني در کنترل خواب و خواب نامنظم بهعنوان گروه بيمار و ٦٠ نمونه انجامشده و بررسي پليمورفيسم با روش DNA از افراد بدون هيچگونه سابقه بيخوابي و يا اختلال در خواب بهعنوان گروه کنترل به دست آمد. سپس استخراج و با پرايمرهاي اختصاصي براي آللهاي طبيعي و موتانت انجام شد و نتايج بررسي گرديد. ARMS-PCR بودند. در گروه کنترل نيز فراواني ژنو تيپهاي AA ۱۳ درصد ژنوتيپ / و ۳ AG ۳۶ درصد ژنوتيپ /۷ ،GG يافتهها: بر اساس نتايج، ٥٠ درصد بيماران داراي ژنوتيپ ۴۳ درصد بوده است. همچنين اين پليمورفيسم بهطور معنيداري با اختلال بيخوابي در بيماران / ۲۶ درصد و ۳ / به ترتيب معادل ۳۰ درصد، ۷ AA و AG ،GG و با جنسيت، سن و سبک زندگي بيماران ارتباط معناداري ندارد. (p< مرتبط است ( 0.05 در اين جايگاه ارتباط معنيداري با اختلال خواب داشته و به نظر ميرسد G و آلل rs بحث و نتيجهگيري: اين يافتهها نشان ميدهد که پليمورفيسم 1801260 در افراد بيمار يا مستعد ميتواند براي پيشگيري و درمان مؤثر بيماري CLOCK که نقش مهمي در بروز اين بيماري در جمعيت ايراني دارد. ازاينرو بررسي ژن کمککننده باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: rs بيخوابي، پليمورفيسم، 1801260 ،CLOCK ريتم شبانهروزي، ژن
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 06:27
Last Modified: 14 Oct 2023 06:27
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7128

Actions (login required)

View Item View Item