جداسازي باکتريهاي توليدکننده آنزيمهاي فيتاز، بتاگلوکاناز، سلولاز و گلوتاميناز از خاک شور استان سمنان

فروهنده, هاله and نژادعلي, امين and عبدي, پيمان and مهديزاده اقدم, الناز and الياسيفر, بابک and ديلمقاني, آزيتا (2023) جداسازي باکتريهاي توليدکننده آنزيمهاي فيتاز، بتاگلوکاناز، سلولاز و گلوتاميناز از خاک شور استان سمنان. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (5).

[img] Text
1 Forouhandeh A-10-5380-1.pdf

Download (480kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: امروزه توجه به آنزيمهاي ميکروارگانيسمهاي نمک دوست و کاربردهاي زيستفناوريشان افزايش يافته است. يکي از مهمترين کاربردهاي ميکروارگانيسمهاي نمک دوست در توليد آنزيمهاي هيدرولايتيک که توانايي انجام واکنش در شرايط سخت را دارند، است. مطالعه اخير باهدف جداسازي باکتريهاي نمک دوست توليدکننده آنزيمهاي فيتاز، گلوکاناز، سلولاز و گلوتاميناز از خاک شور مرکز ايران انجام گرفته است. مواد و روشها: در اين مطالعه تحقيقاتي از خاک شور حاج علي گول و بيارجمند استان سمنان نمونهبرداري گرديد. فعاليت آنزيمي باکتريها بر اساس تشکيل هاله شفاف و يا ايجاد رسوب در اطراف کلنيها پس از اضافه کردن معرفهاي مربوطه مشخص گرديد. جدايهها با فعاليت آنزيمي فيتاز، گلوکاناز، سلولاز و گلوتاميناز و دماهاي مختلف موردبررسي قرار pH شناسايي شدند. سپس بهترين فعاليت و پايداري آنزيمهاي توليدشده در S rRNA با استفاده از روش تعيين توالي ١٦ استفاده شد. Graph pad Prism( گرفتند. براي اين بررسي از نرمافزار ( 8.0.2 بودند . همچنين نتايج بررسي آنزيم سلولاز از باکتري موردنظر Bacillus يافتهها: باکتريهاي نمک دوست توليدکننده آنزيمها، متعلق به جنسها و گونههاي PH . و دماي ٦٠ درجه سانتيگراد بود pH و بهترين دما در ٤٠ درجه سانتيگراد است و بهترين پايداري در ٨ pH نشان داد بهترين فعاليت آنزيمي آن در ٨ PH . و دماي ٦٠ درجه سانتيگراد بود pH و دماي بهينه ٥٠ درجه سانتيگراد بود و بهترين پايداري در ٨ pH بهينه براي فعاليت کاتاليتيکي آنزيم گلوتاميناز ٨ و دماي بهينه ٥٠ درجه سانتيگراد ارزيابي گرديد. در ارزيابي آماري سطح دما معنيدار نبود ولي در ارزيابي pH بهينه براي فعاليت کاتاليتيکي آنزيم بتاگلوکاناز ٩ بعضي از گروهها معنيدار بودند. pH بحث و نتيجهگيري: نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که باکتريهاي باسيلوس جداشده از خاک، توانايي توليد هر سه آنزيم گلوتاميناز، سلولازو گلوکاناز را دارا هستند و ميتوانند منبع خوبي براي توليد آنزيمهاي لازم براي کارهاي تحقيقاتي و صنعتي باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: باسيلوس، گلوکاناز، سلولاز، گلوتاميناز، باکتريهاي نمک دوست، فيتاز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 07:14
Last Modified: 14 Oct 2023 07:31
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7129

Actions (login required)

View Item View Item