خرگوش CD توليد و خالصسازي آنتيبادي پلي کلونال عليه مولکول 166

مهديپور, فرشته and ميرشاهي, آترين and حسيني, احمد and ميرشاهي, منوچهر and قادري, عباس (2023) خرگوش CD توليد و خالصسازي آنتيبادي پلي کلونال عليه مولکول 166. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (5).

Full text not available from this repository.

Abstract

پيشزمينه و هدف: 166 طراحي گرديد. CD نقش مهمي در زنده ماندن، رشد و تهاجم سلولهاي سرطاني دارد. اين پژوهش بهمنظور تهيه آنتيبادي پلي کلونال عليه آنتيژن 166 در امولسيوني با ادجونت کامل فروند، به دو خرگوش ،KLH سنتز شده و پس از کانژوگه شدن با پروتئين CD مواد و روش کار: پپتيد انتخابشده از مولکول 166 تخليص شده و مقدار آن با روش FPLC ماده نيوزيلندي بهصورت زير جلدي و در چند نوبت تزريق شد. سپس آنتيباديهاي موجود در سرم خرگوش با روش جداشده، و غلظت KLH متصل به CD اليزاي غيرمستقيم تعيين گرديد. با روش خالصسازي ژل سيانوژن-برومايد، آنتيباديهاي اختصاصي بر ضد پپتيد 166 با روش الايزا تعيين گرديد. KLH- آنتيبادي توليدي عليه پپتيد يا پپتيد توليدشده ولي از تيتر پاييني برخوردار بود. بخش عمدهاي از CD آنتيبادي بر ضد پپتيد 166 ،KLH متصل به CD يافتهها: بعد از تزريق مکرر پپتيد 166 در مقايسه با پپتيد KLH– ساخته شده بود. همچنين تمايل آنتيباديهاي توليدي براي اتصال به پپتيد KLH– آنتيبادي توليدي عليه قسمت اتصال پپتيد بهتنهايي بيشتر بود. بود. سنتتيک و کوچک بودن پپتيد تزريقشده ميتواند دليلي براي کم KLH– بحث و نتيجهگيري: آنتيباديهاي توليدي، بيشتر بر ضد شاخص آنتيژني پپتيد بودن تيتر و ميل اتصال آنتيبادي به آن باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سلول بنيادي مزانشيمي، آنتيبادي پلي کلونال، سلول سرطاني ،CD 166
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 07:19
Last Modified: 14 Oct 2023 07:32
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7130

Actions (login required)

View Item View Item