اسپرم در افراد اليگوزواسپرمي مراجعهکننده DNA بررسي سلامت به مرکز باروري و ناباروري اصفهان: يک مطالعه مقطعي

نصراصفهاني, علي and پاشايي, کوثر and تولائي, مرضيه and بهدارونديان, پريا and حکمت پژوه, زهرا and نصراصفهاني, محمد حسين (2023) اسپرم در افراد اليگوزواسپرمي مراجعهکننده DNA بررسي سلامت به مرکز باروري و ناباروري اصفهان: يک مطالعه مقطعي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (5).

[img] Text
3 Nasr EsfahaniA-10-5362-1.pdf

Download (572kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: اليگوزواسپرمي يا کاهش غلظت اسپرم اغلب با تحرک و مورفولوژي غيرطبيعي همراه است که نشاندهنده عملکرد غيرطبيعي اسپرماتوژنز اسپرم در جمعيت بزرگي از مردان DNA اسپرم نقش مهمي در رشد جنين و باروري دارد. بنابراين، هدف ما ارزيابي سلامت DNA در بيضه است. سلامت اوليگوزواسپرمي و نرموزواسپرمي بود. مواد و روش کار: در اين مطالعه مقطعي، ۹۶۷ نمونه اليگوزواسپرمي (تعداد اسپرم کمتر از ۳۹ ميليون در هر انزال) و ۹۶۷ نمونه نرموزواسپرمي بر اساس معيارهاي ارزيابي شد. تجزيهوتحليلهاي آماري با استفاده از TUNEL و SCSA اسپرم با روش DNA وارد شدند. آسيب (WHO- سازمان بهداشت جهاني ( 2021 ۰ در نظر گرفته شد. / نسخه ۲۲ ) انجام شد و سطح معنيداري کمتر از ۰۵ )SPSS نرمافزار .(p< در افراد اليگوزواسپرمي بهطور معنيداري بيشتر از افراد نرموزواسپرمي بود ( 0.001 DNA اسپرم و همچنين رنگپذيري DNA يافته ها: ميانگين آسيب ميانگين مورفولوژي غيرطبيعي اسپرم در مردان اوليگوزواسپرمي نسبت به مردان ،(p< برخلاف حجم مني و تعداد اسپرم که بهطور معنيداري کمتر بود ( 0.001 .(p< نرموزواسپرمي بهطور معنيداري بيشتر بود ( 0.001 ميتواند غيرطبيعي باشد. همچنين WHO بحث و نتيجهگيري: در افراد اليگوزواسپرمي علاوه بر اينکه تعداد، مورفولوژي و تحرک اسپرم نيز بر اساس آستانه اسپرم نيز بطور معنيداري بالاست که ميتواند نشاندهنده اسپرماتوژنز غيرطبيعي و عدم بلوغ اپيديديمي باشد. بنابراين، بر اساس شدت آسيب، DNA آسيب بهتر است راهبردهاي مصرف دارويي يا روشهاي کمک درمان را بيشتر مديريت کرد تا بهترين تصميم براي درمان گرفته شود

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اسپرم، پارامترهاي اسپرم DNA نرموزواسپرمي، اوليگوزواسپرمي، آسيب
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 07:31
Last Modified: 14 Oct 2023 07:31
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7131

Actions (login required)

View Item View Item