مقايسه تأثير تمرينات ذهنآگاهي و تصويرسازي ذهني پتلپ بر تعادل و توجه مداوم زنان سالمند

پولاديان, مريم and آيتيزاده, فرحناز and صمدي, حسين (2023) مقايسه تأثير تمرينات ذهنآگاهي و تصويرسازي ذهني پتلپ بر تعادل و توجه مداوم زنان سالمند. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (5).

[img] Text
5 Puladian A-10-5394-1.pdf

Download (653kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: سالمندي دوران حساسي از زندگي بشر است و توجه به نيازهاي حرکتي و شناختي آنها، يک ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر مقايسه تأثير تمرينات ذهن آگاهي و تصويرسازي ذهني پتلپ بر تعادل و توجه مداوم زنان سالمند بود. مواد و روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پيشآزمون-پسآزمون بود. جامعه آماري پژوهش حاضر را سالمندان شهر يزد و نمونه آماري ٧٥ سال بهصورت هدفمند و در دسترس تشکيل دادند که بهصورت تصادفي در سه گروه ذهنآگاهي ( ١٥ - تحقيق حاضر را تعداد ٤٥ زن سالمند با دامنه سني ٦٠ نفر)، گروه تصويرسازي ذهني پتلپ ( ١٥ نفر) و گروه کنترل ( ١٥ نفر) قرار گرفتند. ابتدا از هر سه گروه پيشآزمون به عمل آمد. سپس گروههاي تجربي مطابق با پروتکل به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه به تمرين پرداختند. در پايان تمرينات از هر سه گروه پسآزمون گرفته شد. يافتهها: نتايج آزمون تحليل واريانس و آزمون تعقيبي بونفروني نشان داد که بين گروه ذهنآگاهي و تصويرسازي ذهني پتلپ در تعادل ايستا اختلاف معنيداري اختلاف معنيداري وجود دارد. (P = ٠/ و گروه کنترل با تصويرسازي پتلپ ( ٠٠١ (P = ٠/ اما بين گروه کنترل با ذهن آگاهي ( ٠٠١ ،(P =١/ وجود ندارد ( ٠٠٠ و گروه کنترل با تصويرسازي پتلپ در تعادل پويا ،(P =٠/ گروه کنترل با ذهن آگاهي ( ٠٣ ،(P =٠/ همچنين بين گروه ذهنآگاهي و تصويرسازي ذهني پتلپ ( ٠٠١ =١/ اختلاف معنيداري وجود دارد. همچنين در پاسخ صحيح بين گروه ذهنآگاهي و تصويرسازي ذهني پتلپ اختلاف معنيداري وجود ندارد ( ٠٠٠ (P = ٠/٠٠١) اختلاف معنيداري وجود دارد. (P = ٠/ و گروه کنترل با تصويرسازي پتلپ ( ٠٠١ (P =٠/ اما بين گروه کنترل با ذهن آگاهي ( ٠٠١ ،(P بحث و نتيجهگيري: بهطورکلي نتايج اين تحقيق نشان داد که مداخله مبتني بر ذهن آگاهي و تصويرسازي ذهني پتلپ بر کارکردهاي حرکتي زنان سالمند تأثير معنيداري دارد. همچنين گروههاي تجربي نسبت به گروه کنترل بهبود معنيداري را در فاکتورهاي تعادل ايستا، پويا توجه مداوم داشتهاند. با توجه به نتايج پژوهش به مربيان و متصديان امورات سالمندي پيشنهاد ميشود از تمرينات ذهن آگاهي و تصويرسازي جهت بهبود تعادل و توجه در سالمندي استفاده کنند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ذهن آگاهي، تصويرسازي ذهني پتلپ، تعادل، توجه مداوم، زنان سالمند
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 07:58
Last Modified: 14 Oct 2023 07:58
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7132

Actions (login required)

View Item View Item