تأثير هشت هفته تمرين هوازي و مکمل دانه گياه خرفه بر شاخصهاي سندروم متابوليک در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع دو در آستانه چاقي

قاسمي کهريزسنگي, علي and منوچهري, امين and صادقيان, حميد (2023) تأثير هشت هفته تمرين هوازي و مکمل دانه گياه خرفه بر شاخصهاي سندروم متابوليک در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع دو در آستانه چاقي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (5).

[img] Text
4 Ghasemi Kahrizsangi A-10-4791-2.pdf

Download (678kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: ديابت و چاقي از مشکلات اصلي جوامع و عمدهترين علل قابلپيشگيري مرگومير در سرتاسر جهان ميباشند. همچنين ديابت نوع دوم در افراد چاق بيشتر ديده ميشود و چاقي خود درجاتي از مقاومت به انسولين را ايجاد ميکند. هدف مطالعه حاضر بررسي تأثير مصرف دانه گياه خرفه پس از ۸ هفته تمرين هوازي بر پروفايل ليپيدي و ميزان قند خون مردان مبتلا به ديابت نوع دو ميانسال در آستانه چاقي بود. بين ۲۸ تا ۳۰ انتخاب شدند و سپس بهصورت BMI ۶۵ و - مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي، تعداد ۴۰ بيمار مرد مبتلا به ديابت نوع ۲ با ميانگين سني ۴۰ تصادفي ساده در چهار گروه کنترل ( ۱۰ نفر)، تمرين+دارونما ( ۱۰ نفر)، مکمل ( ۱۰ نفر) و تمرين+ مکمل ( ۱۰ نفر) قرار گرفتند. عدم سابقه فعاليت ورزشي منظم و عدم مصرف گياه خرفه (به مدت ۶ ماه قبل) کنترل شد. همچنين افرادي که داراي بيماريهاي مزمن قلبي-عروقي و يا التهاب مزمن، زخم پاي ديابتي و هپاتيت بوده ونيز افرادي که مکملهاي ويتاميني و سيگار ميکشيدند، از مطالعه خارج شدند. گروههاي تمريني، ۳ جلسه در هر هفته تمرين داشتند که در هفته اول در هر جلسه به مدت ۳۰ دقيقه بود که در هفته هشتم به ۴۵ دقيقه تمرين پيادهروي بدون استراحت با شدتي معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب ذخيره ۷ گرم در روز کپسول خرفه بعد از وعده غذايي نهار و شام مصرف کردند. همچنين گروه کنترل طي ۸ هفته تحت / تغيير داده شد. گروههاي مکمل نيز روزانه ۵ همبسته، و براي بررسي تفاوتهاي بين گروهي از آزمون تحليل کوواريانس در t هيچ تمرين و مکملي قرار نگرفت. جهت بررسي تفاوتهاي درونگروهي از آزمون نسخه ۲۶ استفاده شد. SPSS با استفاده از نرمافزار (P<٠/ سطح معناداري ( ٠٥ .(P<٠/ يافتهها: نتايج تحليل کوواريانس حاکي از تفاوت معنادار مقادير پروفايل ليپيدي و ميزان قند ناشتايي در سه گروه تجربي نسبت به گروه کنترل بود ( ٠٥ بحث و نتيجهگيري: احتمالاً مصرف مکمل دانه گياه خرفه و تمرين هوازي سبب بهبود پروفايل ليپيدي و قند ناشتايي در مردان ميانسال ديابت نوع دو ميشود. لذا به مردان ميانسال داراي ديابت نوع دو در آستانه چاقي مصرف مکمل دانه گياه خرفه و تمرين هوازي توصيه ميشود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تمرينات هوازي، قند خون ناشتايي، پروفايل ليپيدي، مردان ديابت نوع- ۲، مکمل خرفه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 09:07
Last Modified: 14 Oct 2023 09:07
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7133

Actions (login required)

View Item View Item