اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطافپذيري روانشناختي و خودکارآمدي زنان مطلقه

هاديان, صبا and هواسي سومار, ناهيد and حسينزاده تقوايي, مرجان and ابراهيمي, محمداسماعيل and رنجبريپور, طاهره (2023) اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطافپذيري روانشناختي و خودکارآمدي زنان مطلقه. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (5).

[img] Text
6 Hadian A-10-5423-1.pdf

Download (463kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: طلاق ميتواند بر انعطافپذيري روانشناختي و خود کارآمدي فرد تأثير سوء داشته باشد. هدف از اين مطالعه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطافپذيري روانشناختي و خودکارآمدي زنان مطلقه بود. مواد و روش کار: روش پژوهش بهصورت نيمه تجربي با طرح پيشآزمون- پسآزمون و پيگيري با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کليه زنان مطلقه شهر ۱۴۰۰ به دادگاه خانواده شهرستان همدان مراجعه و طلاق گرفتند که از اين تعداد، ۲ گروه ۲۰ نفره با روش نمونهگيري - همدان بودند که بين سالهاي ۱۳۹۶ در دسترس مبتني بر ملاک انتخاب و بهصورت تصادفي به گروه آزمايش و يک گروه کنترل تقسيم شدند که (بعد از تعقيل گروه آزمايش به ۱۷ نفر رسيد) و به پرسشنامه انعطاف پذيري روانشناختي (پذيرش و عمل) و پرسشنامه خودکارآمدي عمومي شرر و همکاران در سه نوبت پيش- پسآزمون و پيگيري پاسخ داد. آزمودنيهاي گروه آزمايش تحت آموزش درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به شيوهي گروهي (بهصورت آموزش و مهارت)، بهصورت هفتهاي ۱ جلسه ۹۰ دقيقهاي و با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر و سطح SPSS قرار گرفتند ولي در اين مدت، به گروه کنترل آموزشي داده نشد. دادهها با نرمافزار تجزيه و تحليل آماري شدند. < p۰/ معنيدار ۰۵ يافتهها: تحليل نتايج نشان داد، درمان مبتني بر پذيرش و تعهد منجر به افزايش انعطافپذيري روانشناختي و خودکارآمدي در زنان مطلقه ميشود. در مرحله .(P=۰/ پيگيري تغييرات همچنان پا بر جا مانده است ( ۰۱۰ بحث و نتيجهگيري: از درمان مبتني بر پذيش و تعهد ميتوان جهت افزايش انعطافپذيري روانشناختي و خودکارآمدي زنان مطلقه استفاده نمود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: انعطافپذيري روانشناختي، خودکارآمدي، درمان مبتني بر پذيرش و تعهد
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 09:33
Last Modified: 14 Oct 2023 09:33
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7134

Actions (login required)

View Item View Item