در عضله نعلي رتها Nrf و 2 PGC-1α تأثير تمرينات تناوبي با شدت بالا به همراه سيترات سديم بر بيان

نبيلپور, مقصود and سيفي, فرناز and پوررحيم, آمنه (2023) در عضله نعلي رتها Nrf و 2 PGC-1α تأثير تمرينات تناوبي با شدت بالا به همراه سيترات سديم بر بيان. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (6).

[img] Text
1 Nabilpour A-10-2426-8.pdf

Download (746kB)

Abstract

اکتور هستهاي اريتروئيد ۲ مرتبط (PGC-1α) در افزايش بيان گيرنده فعالکننده تکثيرپروکسيزوم گاما همفعالساز آلفا HIIT پيشزمينه و هدف: تمرينات در عضله نعلي رتها Nrf و 2 PGC-1α نقش دارند. هدف از مطالعه حاضر تأثير تمرينات تناوبي با شدت بالا به همراه سيترات سديم بر بيان (Nrf2) با فاکتور ۲ بود. مکمل سيترات تق سيم HIIT + و تمرينات HIIT مواد و روش کار: اين پژوهش مداخلهاي با ۲۴ رت صحرايي نر سفيد سهماهه در سه گروه کنترل، تمرينات شدند و نسبت به وزنشان، همسانسازي شدند. رتهاي دو گروه تمرين و تمرين+ مکمل به مدت ۸ هفته و ۵ روز در هفته تمرينات تناوبي را به ترتيب با دامنه شدت ۵۰ و ۹۰ درصد حداکثر سرعت دويدن بر روي تردميل اجرا کردند. رتهاي گروه تمرين+ مکمل علاوه بر اجراي تمرين، روزانه ۱۵ ميليمول/ ليتر از مکمل از طريق و سترن بلات در ع ضله نعلي اندازهگيري شد. تجزيه تحليل دادهها با Nrf و 2 PGC-1α سيترات سديم را به صورت محلول در آب دريافت کردند. بيان در سطح معناداري پنجصدم انجام گرفت. همچنين کوهن براي مقايسه SPSS استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبي توکي در نرمافزار استفاده شد. D گروهها از اندازه اثر / در گروه تمرين و گروه تمرين + سيترات نسبت به گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد ( ۰۰۱ Nrf و 2 PGC-1α يافتهها: نتايج نشان داد که بيان پروتئين .(p=۰ / همچنين مکملياري سيترات سديم توانست تأثير معناداري در گروه تمرين + سيترات در مقايسه با گروه تمرين داشت باشد ( ۰۰۱ .(p=۰ PGC- ميتواند در افزايش بيان HIIT را افزايش دهد. و مکملياري سيترات سديم پيش از تمرينات Nrf و 2 PGC-1α بيان HIIT بحث و نتيجهگيري: تمرينات اثرات تأثير مضاعف ايجاد کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: PGC-1α ،NRF2 ،HIIT ، سيترات سديم
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 09:51
Last Modified: 14 Oct 2023 09:51
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7135

Actions (login required)

View Item View Item