بررسي شيوع بيماريهاي خودايمن تيروئيد در کودکان مبتلا به سلياک شهر اروميه

غيبي, شاهصنم and محمداميني, هيوا and فيض اله زاده, صادق (2023) بررسي شيوع بيماريهاي خودايمن تيروئيد در کودکان مبتلا به سلياک شهر اروميه. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (6).

[img] Text
4 Gaibi A-10-5412-1.pdf

Download (458kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: سلياک يک اختلال خودايمني با درگيري روده کوچک است که بهواسطه مصرف گلوتن ايجاد ميشود. علاوه بر عوارض ناشي از درگيري دستگاه گوارشي، عوارض متعدد خودايمني بهويژه بيماريهاي خودايمن تيروئيد نيز در اين بيماران شايع است. هدف اين مطالعه بررسي شيوع بيماريهاي خودايمن تيروئيد در کودکان سلياکي اروميه جهت مديريت بهينه درمان آنها بود. مواد و روش کار: در اين مطالعه مقطعي، از کودکان اهل اروميه که سلياک آنها قبلاً تأييد شده بود، نمونه خون وريدي گرفته شد. تستهاي آنتي ترانس Antithyroglobulin Antibody (anti- و (anti-TPO) Antithyroid Peroxidase antibody جهت تأييد تشخيص، تستهاي (anti-tTG) گلوتامينازبافتي جهت بررسي عملکرد غده تيروئيد به روش الايزا انجام Thyroid stimulating hormone (TSH) جهت غربالگري بيماري خودايمن تيروئيد، ونيز تست TG) شدند. دادهها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون مجذور کاي مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند. ٣درصد و / در ٩ Anti- TPO ١١ در مطالعه شرکت کردند که ٣٠ نفر از آنها مذکر و ٤٧ نفر مؤنث بودند. تست / يافتهها: هفتادوهفت بيمار با ميانگين سني ٨٤ در .(p= 0/ ازلحاظ آماري معنيدار بود ( 023 Anti-TG ١١ درصد بيماران مثبت بود که همگي مؤنث بودند. اختلاف در دو جنس در مورد / در ٧ Anti-TG تست بين اين دو تست ديده شد. در ٢٦ درصد (R= ٠/ نيز مثبت بود، و همبستگي مثبت معنيدار ( ٨٢ Anti-TG مثبت داشتند، تست Anti-TPO اغلب بيماراني که مثبت Anti-TG ٦٦ درصد و در آنهايي که / در آنها مثبت بود، ٧ Anti-TPO ١ درصد پرکاري تيروئيد ديده شد. در بيماران سلياکي که / بيماران کمکاري و در ٣ .(p= ۰/ ٤٥ درصد کمکاري تيروئيد ديده شد که ازلحاظ آماري معنيدار نبودند ( ۱۲ / بود، ٥ بحث و نتيجهگيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که بيماريهاي خودايمن تيروئيد در کودکان سلياکي بهويژه در جنس مؤنث بالا است. لذا بررسي مرتب عملکرد غده تيروئيد و پايش اتوآنتيباديها در بيماران سلياکي جهت مديريت بهينه هر دو بيماري ضروري به نظر ميرسد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خودايمني، آنتيبادي ضد تيروگلوبولين، آنتيبادي ضد پراکسيداز تيروئيد، بيماري سلياک، تيروئيد، ترانس گلوتاميناز بافتي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 06:20
Last Modified: 15 Oct 2023 06:20
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7138

Actions (login required)

View Item View Item