اثر سديم بوتيرات و ورزش هوازي با تردميل، بهتنهايي يا بهصورت توأم، بر وزن بدن و پارامترهاي گليسمي در موشهاي صحرايي ديابتي شده با رژيم پرچرب- استرپتوزوتوسين

سرلک, زينب and عيدي, اکرم and قربانزاده, وجيهه and مقدسي, مهرنوش and مرتضوي, پژمان (2023) اثر سديم بوتيرات و ورزش هوازي با تردميل، بهتنهايي يا بهصورت توأم، بر وزن بدن و پارامترهاي گليسمي در موشهاي صحرايي ديابتي شده با رژيم پرچرب- استرپتوزوتوسين. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (6).

[img] Text
5 Sarlak A-10-5350-1.pdf

Download (680kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: ديابت نوع دو يک اختلال متابوليک رايج است که جمعيت زيادي در سراسر دنيا درگير آن هستند. هدف از اين مطالعه يافتن اثربخشي و ورزش تردميل بر روي وزن بدن و پارامترهاي گليسمي در مدل تجربي ديابت نوع ۲ بود. (NaB) سديم بوتيرات مواد روشها: ۳۵ سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به ۵ گروه کنترل، ديابت، ديابت+سديم بوتيرات، ديابت+ورزش و ديابت+سديم بوتيرات+ورزش تقسيم شدند. ۴۰۰ ميليگرم بر کيلوگرم و بهصورت ) NaB ديابت نوع ۲ از طريق ۴ هفته رژيم پرچرب و سپس تزريق استرپتوزوتوسين به آنها القا شد. حيوانات ديابتي با روزانه) و ورزش تردميل ( ۵ روز در هفته) به مدت ۶ هفته مورد درمان قرار گرفتند. وزن بدن و پارامترهاي گليسمي مانند قند خون ناشتا، تحمل گلوکز، سطح انسولين، شاخص مقاومت به انسولين، و ميزان حساسيت به انسولين در آنها ارزيابي شد. نسبت به گروه ديابت ميشود. همچنين (p < يافتهها: نتايج اين مطالعه نشان داد که سديم بوتيرات توأم با ورزش تردميل، باعث افزايش معنادار وزن بدن ( 0.05 در مقايسه با گروه ديابت کاهش (p < و سديم بوتيرات+ورزش ( 0.001 p < ورزش ( ( 0.01 ،p < سطح گلوکز خون به معناداري در گروههاي سديم بوتيرات (( 0.05 (p < و سديم بوتيرات+ورزش p < ورزش ( ( 0.01 ،p < يافت. ميزان قند خون در تست تحمل گلوکز بهصورت معناداري در گروههاي سديم بوتيرات (( 0.05 (p < و نيز حساسيت به انسولين ( 0.05 (p < 0.001 در مقايسه با گروه ديابت کاهش يافت. در گروه سديم بوتيرات+ورزش، افزايش معنادار انسولين ( 0.05 ) .(p > مشاهده شد. همچنين اگرچه مقاومت به انسولين در گروه سديم بوتيرات+ورزش در مقايسه با گروه ديابت کاهش داشت، اما اين کاهش معنادار نبود ( 0.05 نتيجهگيري: سديم بوتيرات توأم با ورزش ميتواند باعث بهبود وزن بدن و بهبود پارامترهاي گليسمي در بيماران مبتلا ديابت نوع ۲ شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: گلوکز خون، وزن بدن، انسولين، سديم بوتيرات، ورزش با تردميل
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 06:23
Last Modified: 15 Oct 2023 06:23
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7139

Actions (login required)

View Item View Item