بررسي فراواني انواع تروما در بيماران مراجعهکننده به اورژانس بيمارستاني

نيکدل, رقيه and پاکزاد, شيوا and محمودلو, رحيم (2023) بررسي فراواني انواع تروما در بيماران مراجعهکننده به اورژانس بيمارستاني. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (6).

[img] Text
6 Nikdel A-10-4888-3.pdf

Download (448kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: آسيبهاي ناشي از تروما در جهان يکي از معضلات مهم سيستم سلامت در جهان است. اگرچه برنامههاي متعددي براي کاهش ميزان آسيبهاي تروماتيک انجامشده، ولي همچنان ميزان آسيبها در حال افزايش است. مطالعه حاضر باهدف بررسي فراواني انواع تروما در بيماران ترومايي مراجعهکننده به اورژانس بيمارستان امام خميني انجام شده است تا بتوان با اتخاذ روشهاي مناسب جهت پيشگيري و کاستن از آمار تروما و کنترل تروما، منجر به کاهش مرگومير ناشي از آن و افزايش بهبود نهايي بيماران دچار آسيبديدگي شديد شد. مواد و روشها: اين مطالعه گذشتهنگر در يک دوره زماني ٦ ماهه از ابتداي سال ١٣٩٥ بر روي بيماران ترومايي مراجعهکننده به اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) اروميه اجرا شد. نوع تروما، مکانيسم عمل آن و ساير اطلاعات لازم از پروندهي بيماران استخراج و در چکليست مربوطه ثبت و با استفاده از نرمافزار آماري نسخه ۲۱ نسبت به تجزيهوتحليل دادهها اقدام شده است. SPSS ٧٣ درصد) مرد بودند. / ٢٦ درصد) زن و ١٣٥٤٢ نفر ( ٤ / يافتهها: در اين مطالعه ١٧٧٩٠ بيمار ترومايي موردبررسي قرار گرفتند. ازنظر جنسيتي ٤٧٣٦ نفر ( ٦ ۳۵ درصد) طي ساعت اول مراجعه، / ٣٠ سال بود. از ۶۸ بيمار فوتشده در اورژانس: ۲۴ نفر ( ۳ /٧٠±١٨/ ميانگين سني بيماران ترومائي مراجعهکننده به اورژانس ٢٦ ۸ درصد) بعد از ۲۴ ساعت فوت کرده بودند. / ۵۵ درصد) طي ۲۳ ساعت بعد، و ۶ نفر ( ۹ / ۳۸ نفر ( ۸ بحث و نتيجهگيري: بيشترين موارد مسبب تروما را تصادف با وسايل نقليه، نزاع، و سقوط از بلندي شامل ميشد. تفاوت معنيداري بين جنس بيماران و نوع .(P=۰/ بااينحال، بين نوع حادثه و گروه سني بيماران ترومائي ارتباط معناداري وجود نداشت ( ۳۴ ،(P=۰/

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سقوط از بلندي، فراواني، اورژانس بيمارستاني، نزاع، تروما، وسايل نقليه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 06:26
Last Modified: 15 Oct 2023 06:26
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7140

Actions (login required)

View Item View Item