تأثير برنامه مداخلهاي مبتني بر تئوري خودفرماني بر خودتنظيمي تحصيلي دانشجويان کارورز پرستاري در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

قليچي, زهرا and اعتماديفر, شهرام and حيدري, محمد and رئيسي شهرکي, هادي (2023) تأثير برنامه مداخلهاي مبتني بر تئوري خودفرماني بر خودتنظيمي تحصيلي دانشجويان کارورز پرستاري در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد. مجله پرستاري و مامايي, 21 (3).

[img] Text
6 Ghelichi A-10-3956-1.pdf

Download (763kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: دانشجويان کارورز پرستاري بايستي بتوانند بين مفاهيم تئوري با دانش باليني خود ارتباط برقرار کنند و باهدفگذاري و برنامهريزي از طريق خودتنظيمي موجب رشد حرفهاي و علمي خود گردند. لذا اين مطالعه باهدف تعيين تأثير برنامه مداخلهاي مبتني بر تئوري خودفرماني بر خودتنظيمي تحصيلي دانشجويان کارورز پرستاري در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد انجام شد. مواد و روش کار: روش پژوهش نيمه تجربي با طرح پيشآزمون-پسآزمون و گروه کنترل و مداخله پيگيري بود. جمعيت موردمطالعه کليه دانشجويان کارورز پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد و بروجن در سال ۱۴۰۱ بودند. ۶۰ دانشجو با نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند و سپس با تخصيص تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. گروه مداخله تحت آموزش خودفرماني قرار گرفت و دادهها با پرسشنامه خودتنظيمي جمعآوري شدند سپس دادهها با نسخه ۲۳ تحليل شد. SPSS آزمونهاي آمار توصيفي و تحليلي توسط نرمافزار بلافاصله پس از پايان مداخله و دوره پيگيري تفاوت معنيداري .(P>٠/ يافتهها: ميانگين نمره خودتنظيمي در ابتدا تفاوت معنيداري بين دو گروه نداشت ( ٠٥ آناليز واريانس با اندازههاي تکراري نشان داد در گروه مداخله اثر زمانبر ميانگين خودتنظيمي .(P<٠/ بين دو گروه در ميانگين نمره خودتنظيمي يافت شد ( ٠٠٠١ .(P<٠/ معنيدار بود ( ٠٥ بحث و نتيجهگيري: با توجه به تأثير آموزش خودفرماني بر ارتقاء خودتنظيمي ميتوان از آن بهعنوان روشي کارآمد جهت ارتقاء خودتنظيمي دانشجويان پرستاري و پرستاران بهره گرفت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دانشجويان پرستاري، تئوري خودفرماني، خودتنظيمي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 06:53
Last Modified: 15 Oct 2023 06:53
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7142

Actions (login required)

View Item View Item