بررسي نيازهاي آموزشي و رفتار دانشجويان پرستاري در گذر از ناحيه امن رواني در بحران کوويد- ۱۹ : يک مطالعه ترکيبي

باقريه, فرزانه and زادي آخوله, اميد and لطفي, مژگان and آقازاده, احمد and کيانيان, تکتم (2023) بررسي نيازهاي آموزشي و رفتار دانشجويان پرستاري در گذر از ناحيه امن رواني در بحران کوويد- ۱۹ : يک مطالعه ترکيبي. مجله پرستاري و مامايي, 21 (3).

[img] Text
7 Bagheriyeh A-10-1474-9.pdf

Download (673kB)

Abstract

درک بهتر نيازهاي آموزشي و رفتار دانشجويان پرستاري، ميتواند نقش مهمي در پيشگيري، تجسس، آموزش و ارائه مراقبت در شرايط شيوع بيماريهاي عفوني نظير کوويد- ۱۹ و محدودسازي انتشار اين نوع عفونتها داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسي نيازهاي آموزشي و رفتار دانشجويان پرستاري در گذر از ناحيه امن رواني در بحران کوويد- ۱۹ : يک مطالعه ترکيبي بود. مواد و روشها: اين پژوهش يک مطالعه ترکيبي از نوع متوالي اکتشافي بود. جامعه پژوهش، دانشجويان سال سوم و چهارم کارشناسي پرستاري تبريز بودند. نمونهگيري در فاز کيفي، به روش مبتني بر هدف و در فاز کمي، به روش سرشماري بود. جهت بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان پرستاري از مصاحبه نيمه ساختاريافته و براي بررسي وضعيت رفتار دانشجويان از پرسشنامه پژوهشگر ساخته بر اساس مؤلفههاي موجود در الگوي ناحيه امن استفاده شد. دادهها در نرمافزار نسخه ۱۶ و با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. SPSS يافتهها: ۲۲ نياز آموزشي شناساييشده در چهار حيطه شناخت بيماري، خودمراقبتي در برابر انتقال عفونت، مراقبت پرستاري از بيماران کوويد- ۱۹ و نيازهاي سايکولوژيکي و فيزيولوژيکي قرار گرفتند. نيازهاي حيطه خودمراقبتي با ۱۰ مؤلفه از اولويت بيشتري برخوردار بود. بررسي وضعيت رفتار دانشجويان پرستاري بعد ۶۲ درصد در ناحيه / ۵۳ درصد در ناحيه يادگيري و ۲ / ۳۷ درصد از دانشجويان در ناحيه ترس، ۷ / از گذشت يک سال از شروع پاندمي کوويد- ۱۹ نشان داد که ۵ رشد قرار داشتند. بحث و نتيجهگيري: پاندمي کوويد- ۱۹ اولين و آخرين بحران همهگير در جهان نخواهد بود. نتايج مطالعه حاضر، اين پيام را به مسئولين و مدرسان دانشکدههاي پرستاري کشور ميدهد که آموزش اطلاعاتي و مهارتي در چنين حوادثي خصوصاً در حيطه خودمراقبتي ميتواند بهترين نوع حمايت از دانشجويان باشد تا آنان بتوانند با قرار گرفتن در ناحيه رشد، از خود و بيماران مراقبت نمايند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رفتار، پاندمي کوويد- ۱۹ ، نيازها، پرستاري، دانشجويان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 07:26
Last Modified: 15 Oct 2023 07:26
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7143

Actions (login required)

View Item View Item