بررسي ميزان تعارض بين کار و خانواده و برخي عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان

آقاجانلو, علي and يادگاري, محمدعلي (2023) بررسي ميزان تعارض بين کار و خانواده و برخي عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان. مجله پرستاري و مامايي, 21 (3).

[img] Text
8 Aghajanloo A-10-3853-1.pdf

Download (440kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: پرستاران بهعنوان نيروي اصلي در حمايت، ارتقاء و بهبود سلامت جامعه در معرض تداخل کار – خانواده در ارتباط با مسئوليتهاي متعدد حرفهاي و خانوادگي هستند. تعارض کار و خانواده با متغيرهاي زيادي مرتبط بوده و پيامدهاي منفي زيادي در پرستاران به دنبال دارد. هدف اين مطالعه تعيين تعارض کار – خانواده و عوامل مرتبط با آن در پرستاران دو مرکز آموزشي شهر زنجان است. مواد و روش کار: اين يک مطالعه توصيفي – مقطعي بود که در سال ۱۴۰۰ در شهر زنجان انجام شد. محيط پژوهش شامل تمامي بخشهاي بيمارستان وليعصر و آيتالله موسوي و جامعه موردنظر پرستاران متأهل و شاغل در اين بخشها است. به روش نمونهگيري در دسترس تعداد ۱۵۰ پرستار انتخاب شد. ابزار اندازهگيري، پرسشنامه استاندارد تعارض کار خانواده کارلسون بود. ۳۵ بود. ميانگين بعد /۱۳ ± ۶/ ۳۴ و ميانگين نمره تعارض خانواده-کار، ۸۸ /۹۰ ± ۶/ يافتهها: يافتههاي تحقيق نشان داد که ميانگين نمره تعارض کار-خانواده ۴۲ بين مدت فعاليت پرستاران .(p< مبتني بر توانفرسايي بيشتر از ساير ابعاد در تعارض کار و خانواده بود. همچنين ميزان تعارض در مردان بيشتر از زنان بود ( 0.05 دو متغير جنسيت و بيماري در مدل رگرسيون خطي دو عامل معنيدار در .(p< در بخشها و ميزان تعارض آنها همبستگي مثبت معنيداري وجود داشت ( 0.05 .(p< تبيين تعارض کار و خانواده بودند ( 0.05 بحث و نتيجهگيري: نتايج تحقيق نشان داد که بين تعارض کار و خانواده و مدتزمان فعاليت پرستاران ارتباط وجود دارد. همچنين، جنسيت و ابتلا به بيماري، پيشبيني کنندههاي تعارض کار- خانواده و خانواده-کار ميباشند. لذا پيشنهاد ميشود مديران سيستمهاي بهداشتي با در نظر گرفتن اين عوامل نسبت به برنامهريزي جهت کاهش ميزان تعارض کار و خانواده و عوارض آن اهتمام ورزند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تعارض خانواده- کار، پرستاران، تعارض کار- خانواده
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 07:45
Last Modified: 15 Oct 2023 07:45
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7144

Actions (login required)

View Item View Item