ارتباط خودکارآمدي مديريت درد با هوش هيجاني در پرستاران بيمارستانهاي شهرستان بانه در سال ١٤

قادرنژاد, بيگرد and شاهويي, روناک and نوري, بيژن and کلهر, ماريا (2023) ارتباط خودکارآمدي مديريت درد با هوش هيجاني در پرستاران بيمارستانهاي شهرستان بانه در سال ١٤. مجله پرستاري و مامايي, 21 (4).

[img] Text
1 Ghadrnezhad A-10-3985-1.pdf

Download (647kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: خودکارآمدي مديريت صحيح درد و هوش هيجاني از مهمترين مسئوليتهاي پرستاران است که اگر بهدرستي موردتوجه قرار گيرد باعث کاهش درد بيماران، مديريت بهتر بيماران، افزايش کيفيت مراقبت بيماران، برگشت سريع بيمار به زندگي روزمره، کاهش مدت اقامت در بيمارستان و همچنين کاهش هزينههاي درماني را به دنبال دارد. لذا مطالعه حاضر باهدف تعيين خودکارآمدي مديريت درد و ارتباط آن با هوش هيجاني در پرستاران انجام شد. کودکان و اورژانس در ،ICU ،CCU ، مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع مقطعي بود که بر روي ۱۱۰ نفر از پرستاران بخشهاي داخلي و جراحي، عفوني شيفتهاي صبح، عصر و شب بيمارستانهاي رازي و صلاحالدين شهرستان بانه (ايران) به روش نمونهگيري در دسترس انجام شد. دادهها با استفاده از پرسشنامه نسخه ۲۵ SPSS دموگرافيک، پرسشنامه خودکارآمدي مديريت درد و پرسشنامه هوش هيجاني گلمن توسط پژوهشگر گردآوري شد. نتايج با استفاده از نرمافزار و آمار توصيفي و آزمونهاي تي تست مستقل، آناليز واريانس يکطرفه و ضريب همبستگي پيرسون تحليل شد. سطح معناداري برابر ۵ درصد در نظر گرفته شد. يافتهها: نتايج مطالعه نشان داد که خودکارآمدي مديريت درد با مشخصات جمعيتشناختي پرستاران از قبيل سن، جنسيت، تأهل، سطح تحصيلات، سمت، ولي بين خودکارآمدي مديريت درد و ابعاد آن با متغيرهاي بخش محل خدمت .(P>۰/ اضافهکاري، سابقه کاري و وضعيت استخدام ارتباط معناداري نداشت ( ۰۵ متغير هوش هيجاني با مشخصات .(P<۰/ و کارگاه آموزشي و نيز بين خودکارآمدي مديريت درد و بعد ارزيابي درد رابطه معنيداري وجود داشت ( ۰۵ جمعيتشناختي پرستاران از قبيل سن، جنسيت، تأهل، سطح تحصيلات، بخش محل خدمت، سمت، اضافهکاري، سابقه کاري، وضعيت استخدام و شرکت در همچنين بين خودکارآمدي مديريت درد با هوش هيجاني پرستاران تفاوت معنيداري مشاهده نگرديد .(P>۰/ کارگاههاي آموزشي ارتباط معناداري نداشت ( ۰۵ .(P>۰/۰۵) بحث و نتيجهگيري: بر اساس نتايج اين مطالعه هرچند که خودکارآمدي مديريت درد با هوش هيجاني پرستاران ارتباط معناداري نداشت، اما بعضي از مشخصات جمعيتشناختي آنها ارتباط معناداري داشت. اين نشاندهنده تأثير تجارب کاري، آگاهي، دانش مؤثر و نگرش مثبت، داشتن مهارت بر افزايش خودکارآمدي مديريت درد است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش هيجاني، پرستاران، مديريت درد، خودکارآمدي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 07:51
Last Modified: 15 Oct 2023 07:52
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7145

Actions (login required)

View Item View Item