ارتباط عدالت سازماني با تعهد حرفهاي و تابآوري پرستاران شاغل ۱۳۹۹- در مراکز آموزشي -درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال ۱۴۰۰

صادقي, امير and پورفرزاد, زهرا and همايي سفير, طيبه and تاپاک, ليلي (2023) ارتباط عدالت سازماني با تعهد حرفهاي و تابآوري پرستاران شاغل ۱۳۹۹- در مراکز آموزشي -درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال ۱۴۰۰. مجله پرستاري و مامايي, 21 (4).

[img] Text
3 Sadeghi A-10-3857-1.pdf

Download (571kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: تابآوري پرستاران در محيطهاي کاري پرتنش ميتواند اثرات فردي و سازماني مثبتي داشته باشد. بنابر مطالعات، درک کارکنان از عدالت سازماني بر تعهد حرفهاي و تابآوري آنها مؤثر است. پژوهش حاضر باهدف تعيين رابطه عدالت سازماني با تعهد حرفهاي و تابآوري پرستاران شاغل در مراکز آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشکي همدان انجام شد. مواد و روشها: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي - تحليلي از نوع همبستگي بوده که در سال ۱۳۹۹ در بين ۲۶۰ پرستار شاغل در مراکز آموزشي - درماني شهر همدان انجام گرفت. روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي نسبتي بود. ابزار پژوهش پرسشنامه شامل اطلاعات جمعيتشناختي، پرسشنامه عدالت سازماني نسخه ۲۴ و با استفاده از SPSS نيهوف و مورمن، پرسشنامه تعهد حرفهاي جعفر آقايي و پرسشنامه تابآوري کانر و ديويدسون بود. تحليل دادهها با نرمافزار آزمونهاي آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره انجام شد. (۲/۶۵ ± ۰/ ۲) و تابآوري در سطح متوسط ( ۶۱ /۸۰ ± ۰/ ۲)، تعهد حرفهاي در سطح بالا ( ۶۴ /۹۴ ± ۰/ يافتهها: عدالت سازماني ادراکشده در سطح متوسط ( ۷۸ رابطه داشتند، اما عدالت (r=۰/۶۰۷ ،P <۰/ و تعهد حرفهاي و تابآوري ( ۰۰۱ (r=۰/۱۵۴ ،P=۰/ بود. نتايج نشان داد که عدالت سازماني و تعهد حرفهاي ( ۰۱۳ ۰ از واريانس تابآوري را تبيين ميکنند. / عدالت سازماني و تعهد حرفهاي با هم ۳۷۹ .(r=-۰/۰۳۱ ،P=۰/ سازماني و تابآوري رابطه معنادار نداشتند ( ۶۱۶ بحث و نتيجهگيري: يافتههاي پژوهش نشان داد ادراک پرستاران از عدالت سازماني ميتواند تعهد حرفهاي را در آنها بالا ببرد و تعهد حرفهاي بالاتر نيز ميتواند سطح تابآوري آنها را افزايش دهد. بنابراين، مديران پرستاري و بيمارستاني ميتوانند با برنامهريزي جهت ارتقاي سطح عدالت سازماني و تعهد حرفهاي پرستاران، سطح تابآوري را در پرستاران افزايش دهند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بيمارستانها، پرستاران، عدالت سازماني، تعهد حرفهاي، تابآوري روانشناختي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 07:57
Last Modified: 15 Oct 2023 07:57
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7148

Actions (login required)

View Item View Item