رفتارهاي ارتقادهنده سلامت در زنان زايمان کرده با نمايه توده بدني بالا شهر اروميه

نيکخواه, فاطمه and مقدم تبريزي, فاطمه and ديدارلو, عليرضا and قرهآغاجي, رسول (2023) رفتارهاي ارتقادهنده سلامت در زنان زايمان کرده با نمايه توده بدني بالا شهر اروميه. مجله پرستاري و مامايي, 21 (4).

[img] Text
5 Nikkhah A-10-3945-1.pdf

Download (662kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: زنان در سنين باروري بهويژه پس از زايمان در معرض اضافهوزن ميباشند. اضافهوزن در دوره پس از زايمان يک مشکل براي سلامت عمومي است. ارتقاء سلامت فرايندي است که مردم را قادر ميسازد تا بر سلامت خود کنترل داشته باشند و بيشترين تأکيد را بر پيشگيري از بيماري و توانايي مراقبت از خود دارد. نظر به اينکه زنان محور سلامت خانواده محسوب ميگردند و الگوي اصلي آموزش و ترويج شيوه زندگي سالم به نسل بعدي ميباشند. هدف از اين مطالعه تعيين رفتارهاي ارتقادهنده سلامت زنان با نمايه توده بدني بالا در دوره پس از زايمان در شهر اروميه بود. مواد و روش کار: در اين مطالعه مقطعي، ١٠٤ نفر از زنان زايمان کرده با نمايه توده بدني بالا که تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني بودند، به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمعآوري دادهها، پرسشنامه استاندارد سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامتي والکر بود که به شيوه خودگزارشي از طريق واتساپ و آمار توصيفي و استنباطي تجزيهوتحليل گرديدند. SPSS- تکميل گرديد و سپس دادهها با کمک نرمافزار 16 ۲۷ سال بود. نمره کل رفتارهاي ارتقاء /۸۲ ± ۱/ آنها برابر ۶ BMI ۲۷ سال و ميانگين /۰۷ ± ۵/ يافتهها: .ميانگين سني افراد شرکتکننده در مطالعه فوق برابر ۹۶ ۲۰ ) و کمترين /۲±۴۲/ ۱۱۰ بود که در سطح مطلوب قرار داشت. بيشترين ميانگين نمرات مربوط به زير مقياس روابط بين فردي ( ۷۵ /۴۲ ±۱۰/ دهنده سلامت ۶۶ ۱۵ ) بود. /۲±۰۱/ ميانگين نمرات مربوط به زير مقياسهاي فعاليت فيزيکي ( ۲۵ بحث و نتيجهگيري: در پژوهش حاضر، باوجود مطلوب بودن رفتارهاي ارتقادهنده سلامتي زنان، نياز به ارتقا رفتارهاي ارتقادهنده سلامتي بخصوص در زمينه عادات غذايي و فعاليت فيزيکي احساس ميشود. آموزش بهداشت با روشهاي مختلف، ابزار مناسبي براي ايجاد انگيزه و اصلاح شيوههاي نادرست زندگي است. درنتيجه، مداخلات مناسب براي تشويق رفتارهاي ارتقادهنده سلامت بايد طراحي و اجرا شوند

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ارتقا سلامت، پسازايمان، پرسشنامه رفتارهاي ارتقادهنده سلامت والکر، زنان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 08:41
Last Modified: 15 Oct 2023 08:41
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7150

Actions (login required)

View Item View Item