دانش و نگرش جنسي دختران نوجوان در آستانه ازدواج و ارتباط آنها با متغيرهاي دموگرافيک

کاتوزيان, مريم and آقابابايي, سودابه and تاپاک, ليلي and خداکرمي, بتول and بخت, رفعت (2023) دانش و نگرش جنسي دختران نوجوان در آستانه ازدواج و ارتباط آنها با متغيرهاي دموگرافيک. مجله پرستاري و مامايي, 21 (4).

[img] Text
7 Katouzian A-10-3684-1.pdf

Download (535kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: با توجه به اهميت دانش و نگرش جنسي در زندگي زناشويي، مطالعهاي باهدف تعيين ميزان دانش و نگرش جنسي و ارتباط آنها با عوامل دموگرافيک دختران نوجوان در آستانه ازدواج انجام شد. مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۱۳۰ دختر نوجوان به روش تصادفي از بين مراجعهکنندگان به مرکز سلامت خانواده شهرستان همدان از آبان را تکميل نمودند. براي تحليل روابط بين متغيرها از آزمونهاي (SKAS) تا اسفند سال ۱۳۹۹ انتخاب شدند و پرسشنامههاي دموگرافيک و دانش و نگرش جنسي انجام و در تمامي تحليلها SPSS آماري تحليل واريانس يکطرفه، تي مستقل، و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. تمام آزمونها با استفاده از نرمافزار 23 ۰ در نظر گرفته شد. / سطح اطمينان ۹۵ ٢٣ بود. نمره دانش / ٣٤ و ۵۶ / ٥٣ درصد افراد، اينترنت بود. ميانگين نمره دانش و نگرش جنسي افراد به ترتيب ٦٢ / يافتهها: اصليترين منبع اطلاعات جنسي در ٢ ۲۱ درصد و نگرش جنسي در ۸۱ درصد دختران، کمتر از متوسط ( ۳۰ ) بود. بين دانش و نگرش جنسي دختران همبستگي وجود نداشت، ولي بين / جنسي در ۵ ارتباط خطي مستقيم و معنيدار وجود داشت. بين دسترسي به اينترنت با ميانگين (P˂۰/ ونيز نگرش جنسي آنها ( ۰۰۱ (P=۰/ سن دختران با نمره دانش ( ۰۲۲ ارتباط آماري معنيدار وجود داشت. بين ميانگين نمره نگرش جنسي با سطح تحصيلات دختران (P=۰/ ونيز با نگرش جنسي ( ۰۰۳ (P˂۰/ نمره دانش جنسي ( ۰۰۱ ارتباط آماري معنيدار وجود داشت. بين دانش و نگرش جنسي دختران با محل سکونت در شهر و (P=۰/ ونيز با سطح تحصيلات همسرانشان ( ۰۲۸ (P=۰/۰۰۴) روستا و تعداد خواهر و برادر آنها و همسرانشان ارتباطي وجود نداشت. بحث و نتيجهگيري: نمره دانش جنسي بيش از دوسوم دختران بيشتر از متوسط و نمره نگرش جنسي بيش از دوسوم دختران کمتر از متوسط بود. بين دانش و نگرش جنسي با سن، و نگرش جنسي با سطح تحصيلات دختران و همسرانشان ارتباط وجود داشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مشاوره جنسي، دانش، نگرش، رابطه جنسي، ازدواج، نوجوان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 08:46
Last Modified: 15 Oct 2023 08:46
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7152

Actions (login required)

View Item View Item